โครงการฝึกอบรมช่างปูนอินทรี 2554
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนวูด จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมช่างปูนอินทรีประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ "หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรี ผลิตภัณฑ์ไม้ทดแทนคอนวูด และเทคนิคสำหรับช่างปูน” ให้กับช่างฝีมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของปูนอินทรี และผลิตภัณฑ์ไม้ทดแทนคอนวูด

เมื่อสำเร็จหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ช่างปูนอินทรีจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองความรู้ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 20 สิงหาคม 2554

ภาคนครหลวง ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ 27 สิงหาคม 25554