การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
ข่าวตลาดหลักทรัพย์: แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (AGM 2562) .pdf
ข่าวตลาดหลักทรัพย์: ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (AGM 2562)
.pdf
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ  สำหรับ AGM ครั้งที่ 26 .pdf
แบบฟอร์ม ก. : แบบเสนอวาระการประชุม .pdf
แบบฟอร์ม ข. : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ .pdf
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM ครั้งที่ 26 .pdf
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงเลขานุการบริษัทได้ที่ companysecretary@siamcitycement.com
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 .pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ฉบับเต็ม) .pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 .pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 .pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โปรดดาวน์โหลดได้ที่ http://www.siamcitycement.com/stocks/media/0013f2.pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย .pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทเดิมและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม .pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก .pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 ตารางค่าตอบแทนกรรมการ .pdf
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. .pdf
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. .pdf
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. .pdf
ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน .pdf
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม .pdf
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .pdf
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม .pdf
ข่าวตลาดหลักทรัพย์: ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ปี พ.ศ. 2561)
.pdf
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 
(ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
.pdf
แบบฟอร์ม ก. : แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม .pdf
แบบฟอร์ม ข. : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ .pdf
แบบฟอร์ม ค. : แบบฟอร์มส่งคำถาม .pdf
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
พ.ศ. 2560รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 .pdf
พ.ศ. 2560หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2559รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 .pdf
พ.ศ. 2559หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2559รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 .pdf
พ.ศ. 2559หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2558รายงานการประชุมวิสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 .pdf
พ.ศ. 2558หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2558รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 .pdf
พ.ศ. 2558หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2557รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 .pdf
พ.ศ. 2556รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 .pdf