การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 .pdf
วิดีโอและสไลด์การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 สามารถดูได้ที่ https://www.siamcitycement.com/th/investor/news-release
คำถาม-คำตอบจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 .pdf
งดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. .pdf
มาตรการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ฉบับเต็ม) .pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 .pdf
เอกสารประกอบวาระที่ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 .pdf
เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3 โปรดดาวน์โหลดที่ https://www.siamcitycement.com/th/investor/yearly
เอกสารประกอบวาระที่ 5: ข้อมูลและประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย .pdf
เอกสารประกอบวาระที่ 6: หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และข้อมูลและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ .pdf
เอกสารประกอบวาระที่ 7: ข้อมูลและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ .pdf
เอกสารประกอบวาระที่ 10: ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทเดิมและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม .pdf
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .pdf
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม .pdf
ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน .pdf
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. .pdf
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. .pdf
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. .pdf
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม .pdf
ข่าวตลาดหลักทรัพย์: แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (AGM 2563) .pdf
ข่าวตลาดหลักทรัพย์: ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (AGM 2563)
.pdf
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ  สำหรับ AGM ครั้งที่ 27 .pdf
แบบฟอร์ม ก. : แบบเสนอวาระการประชุม .pdf
แบบฟอร์ม ข. : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ .pdf
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM 2563 .pdf
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงเลขานุการบริษัทได้ที่ companysecretary@siamcitycement.com
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
พ.ศ. 2562รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 .pdf
พ.ศ. 2562หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2561รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 .pdf
พ.ศ. 2561หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2560รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 .pdf
พ.ศ. 2560หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2559รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 .pdf
พ.ศ. 2559หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2559รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 .pdf
พ.ศ. 2559หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2558รายงานการประชุมวิสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 .pdf
พ.ศ. 2558หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2558รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 .pdf
พ.ศ. 2558หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (ฉบับเต็ม) .pdf
พ.ศ. 2557รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 .pdf
พ.ศ. 2556รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 .pdf