จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

พัฒนาตามคำมั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต:

ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่  ความซื่อสัตย์ในธุรกิจ ความซื่อสัตย์ต่อสังคม และ การรายงานและการปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ .pdf
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ .pdf
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซื้อขายหลักทรัพย์ .pdf
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น .pdf
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส .pdf
รายงานการร้องเรียน ปี 2562 .pdf
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ .pdf
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ .pdf
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล .pdf
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน .pdf
หนังสือบริคณห์สนธิ .pdf
ข้อบังคับบริษัท .pdf