ปูนอินทรี สนับสนุน และร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6 กันยายน 2560
 

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยคุณศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ และคุณอมรศักดิ์ โตรส รองประธานอาวุโส กิจการสระบุรี เข้ารับพระราชทาน
ของที่ระลึก ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมานมูลค่า  477,900 บาท ในการร่วมก่อสร้างห้องสมุดประชาชน ในส่วนของ
การจัดนิทรรศการด้านธรณีวิทยาภายในห้องสระบุรี และสวนหินภายนอกอาคารฯ

อนึ่ง บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับพระราชานุญาต ถวายรายงานนิทรรศการด้านธรณีวิทยา แบบจำลองแสดงที่ตั้งของโรงงานปูนซีเมนต์
ในจังหวัดสระบุรีกระบวนการผลิตดปูนซีเมนต์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ ณ ห้องสระบุรี บริเวณ
ชั้น 2 ของอาคารห้องสมุดฯ โดยมีนายสุนันท์ สำเรียนรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และนายสงวน ชูช้าง ผู้จัดการส่วนธรณีวิทยา
เป็นผู้ถวายรายงาน​

ย้อนกลับ