บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
15 กันยายน 2560
 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนั้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ยังมีคะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวสำคัญ และยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อภาพลักษณ์องค์กรและความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ย้อนกลับ