ปูนอินทรีประกาศความสำเร็จส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียว
13 ธันวาคม 2560
 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณ ลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมส่งมอบ"โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อโลก สีเขียว(Green Community) ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป ณ บ้านดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมทั้งร่วมกันเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน "อินทรีพัฒนา" อย่างเป็นทางการ

ย้อนกลับ