อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
1 กุมภาพันธ์ 2561
 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทำพิธีส่งมอบบ้านปะการังทั้งแบบโครงสี่เหลี่ยม และแบบโดมจำนวน 110 แท่ง ตามโครงการ “อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปวางใต้ทะเลบริเวณเกาะมันนอก อ.แกลง จ.ระยอง

ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบต่อนโยบาย “ลดการฝังกลบให้เป็นศูนย์” ของบริษัทฯ  บ้านปะการังทั้งหมดจึงผลิตจากวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนกลับมาจากลูกค้า แทนที่จะนำไปกำจัด อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยคอนกรีตที่เหลือคืนจากลูกค้านั้น ได้ถูกนำมาขึ้นรูปเป็นบ้านปะการังให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปะการังรวมทั้งปลาและสัตว์ทะเล เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมบูรณ์และชาวประมงชายฝั่งยังสามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ย้อนกลับ