ปูนอินทรีได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เป็นครั้งที่สอง
14 กรกฎาคม 2563
 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563   

โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ประกาศต่อ CAC เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดหลักการที่ดีในการทำธุรกิจ และมีการควบคุมการติดสินบนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ต้องการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น จนถึงพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2560 และใบรับรองมีอายุ 3 ปี

ย้อนกลับ