ด้านความปลอดภัย
  • การลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้า จากการวัดผลในกระบวนการจัดการขนส่งสินค้า ที่ถึงจุดหมายตามกำหนดโดยรถขนส่งสินค้าที่ทางหน่วยงานการจัดส่งควบคุมดูแล ได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 89 ในปี 2556 ดีขึ้นจากร้อยละ 84 เมื่อปีก่อน
  • ความสำเร็จในการควบคุมความเร็วสูงสุดของรถขนส่งสินค้าที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปี 2556 ทำได้ ร้อยละ 97 จากตัวเลขรถขนส่งสินค้าจำนวนมากถึง 1,200 คัน ขนถ่ายปูนซีเมนต์วันละ 15,000 ตันไปตามถนนต่างๆ ถึง 500 เส้นทางทั่วประเทศ
  • โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวก (Behavior –Based Safety: BBS) จุดประสงค์ ของโครงการคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานจัดส่งที่ไม่ปลอดภัย ให้มีความปลอดภัย โดยเลือก 4 พฤติกรรม ที่สนับสนุนและติดตามผลดังนี้
  1. การใช้ขอนรองล้อในระหว่างจอดรถ
  2. การคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อขับขี่
  3. การใช้ความเร็วที่ไม่เกินกำหนด
  4. การหยุดพัก ตามที่กฎหมายกำหนด
ซื่งทีมงานด้านความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการขนส่งทุกรายเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมโครงการ
ด้านการบริหารการจัดส่ง
  • มีการใช้ระบบค้นหาตำแหน่ง (GPS) ที่ทันสมัยมาใช้กับรถขนส่งสินค้าทุกคัน ควบคุมดูแลสั่งการจาก “ห้องควบคุมการปฎิบัติการ (War room)” ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยกำกับดูแลติดตาม การเดินทางของรถขนส่งสินค้ารวมถึงตรวจสอบข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
  • มีการเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) ผู้ประกอบการขนส่งอินทรีทั้ง 40 รายใช้ระบบนี้ผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก โดยปูนซีเมนต์นครหลวง จัดการวางระบบให้ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับประโยชน์ ในการบริหารติดตามพิกัดตำแหน่ง ยานพาหนะ การวางเส้นทาง และการบำรุงรักษา อีกทั้งครอบคลุม การปรับปรุงความสามารถ ของผู้ประกอบการขนส่งในการลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคน ลดงานที่ไม่จำเป็นและการพัฒนา กระบวนการจัดการให้รถขนส่งสินค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งขาขึ้นและขาล่อง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบข้อมูลดังกล่าวช่วยให้สามารถตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าได้ถูกต้อง ตรงประเด็น และรวดเร็ว ณ ขณะนั้น (Real time) สามารถควบคุมความเร็ว ของรถและพฤติกรรมการขับขี่เพื่อวิเคราะห์เรื่องความประหยัดพลังงานและความปลอดภัยได้อีกด้วย เหล่านี้ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำคัญในการบริหารงานจัดส่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน