มาตรฐานการผลิต
ไซโลและอุปกรณ์ต่างๆ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 ใช้เหล็กคุณภาพดีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากวิศวกรอย่างเคร่งครัด
กระบวนการติดตั้ง
บริษัทฯมีทีมงานติดตั้งไซโลที่มากด้วยประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทีมวิศวกรภาคสนามที่จะคอยกำกับดูแลงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย
ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและติดตั้ง ทำให้ไซโลเป็นอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง
img1
มาตรฐานขนาดความจุ และอุปกรณ์
บริษัทฯมีไซโลจำนวน 6 ขนาด โดยพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์
ความจุของไซโล
ขนาดความจุ 17 ตัน
ขนาดความจุ 30 ตัน
ขนาดความจุ 60 ตัน พร้อมชุดขาต่อไซโลสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุด
ขนาดความจุ 75 ตัน พร้อมชุดขาต่อไซโลสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุด
ขนาดความจุ 100 ตัน พร้อมชุดขาต่อไซโลสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุด
ขนาดความจุ 175 ตัน
หมายเหตุ : ทุกขนาดความจุจะติดตั้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่น ในอัตราส่วน 1:1
img4
img2
img3
บริการด้านงานไซโลจะเป็นงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการก่อนและหลังการติดตั้ง ได้แก่
การให้บริการก่อนการติดตั้งไซโล
บริการให้คำปรึกษาและตรวจสอบสถานที่ในกรณีลูกค้าต้องการเพิ่มขนาดไซโล หรือ ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนการตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างฐานราก
บริการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานฐานรากตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ
การบริการจัดส่งแบบมาตรฐานงานก่อสร้างฐานรากให้แก่ลูกค้า
บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างฐานราก
บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของหน่วยงานลูกค้าก่อนการติดตั้งไซโล เช่น ระดับความสูงของเสาตอม่อที่จะรองรับไซโล การสำรวจสิ่งกีดขวาง และเส้นทางเข้า - ออก เป็นต้น
การให้บริการหลังการติดตั้งไซโล
การบริการให้คำแนะนำที่หน่วยงานลูกค้า ในเรื่องการใช้งาน ตลอดจนวีธีการบำรุงรักษาซีเมนต์ไซโล เครื่องกรองฝุ่นอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
การบริการให้คำปรึกษาเมื่ออุปกรณ์เกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้
การบริการจัดส่งช่างเข้าตรวจสอบสภาพ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดจากการใช้งาน
การบริการตรวจสอบสภาพ ตามรอบระยะเวลาการบำรุงรักษา
การจัดอบรม สัมมนา ร่วมกับทีมงานอื่นๆ ของบริษัทฯในโอกาสต่างๆ
บริการต่างๆ ที่บริษัทฯมอบให้เหล่านี้ ก็เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็วได้ดั่งใจ ทันตามความต้องการใช้งาน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและการบำรุงรักษามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่จะสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ต่อพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย
ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอติดตั้งไซโล
1.
แจ้งความต้องการและแผนงานของท่านผ่านผู้แทนขาย หรือ ผู้จัดการดูแลลูกค้าพิเศษซึ่งดูแลบัญชีของท่าน
2.
ผู้แทนขาย หรือ ผู้จัดการดูแลลูกค้าพิเศษดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
3.
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ส่วนปฏิบัติการงานเทคนิคซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านงานไซโลจะติดต่อประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการใช้งาน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดส่งแบบฐานรากเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการก่อสร้าง การนัดหมายวันติดตั้งไซโล การให้ความรู้ในการใช้งาน การซ่อมแซม บำรุงรักษา และการรื้อถอนกลับ
4.
มียอดซื้อขายปูนซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 150 ตัน ต่อเดือน
img5
การเตรียมการในส่วนของลูกค้าหลังจากได้รับการอนุมัติติดตั้งไซโล
1.
ในกรณีลูกค้าต้องการติดตั้งไซโลของบริษัทฯ เพื่อทดแทนไซโลของบริษัทอื่น ลูกค้าจะต้องดำเนินการรื้อถอนไซโล พร้อมปลดท่อลำเลียงปูนซีเมนต์ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนวันนัดติดตั้งกับบริษัทฯ
2.
ลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากตามแบบมาตรฐานของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือฝ่ายสนับสนุนเทคนิคจะเป็นผู้ประสานงานและจัดส่งแบบให้แก่ท่าน
3.
ในกรณีลูกค้าไม่ดำเนินการก่อสร้างฐานรากตามแบบมาตรฐานและทางบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าฐานรากดังกล่าวไม่มีความปลอดภัยเพียงพอในการรับน้ำหนัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ทำการติดตั้งไซโลจนกว่าฐานรากนั้นจะได้รับการแก้ไขจนแน่ใจว่าสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ลูกค้าจะต้องจัดทำเอกสารเพื่อรับรองฐานรากดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย
รายการคำนวณโครงสร้าง
ลายมือชื่อรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร
สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้รับรองรายการคำนวณ
4.
ลูกค้าจะต้องอำนวยความสะดวกเรื่องทางเข้า - ออก สำหรับพาหนะขนาดใหญ่ ได้แก่ รถเครน , รถเทรลเลอร์ ให้สามารถเข้า - ออก และทำงานได้สะดวกรวมถึงการเตรียมพื้นที่ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงาน เช่น สายไฟฟ้า , สายโทรศัพท์ , ต้นไม้ , กิ่งไม้ขนาดใหญ่ เป็นต้น
5.
ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมระบบไฟ 3 เฟส เพื่อใช้ในการติดตั้งไซโล
หมายเหตุ : งานติดตั้งไซโลไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งท่อลำเลียงปูนซีเมนต์ และเครื่องจักรอื่นๆ
img6
img7
img8
การเตรียมการในส่วนของลูกค้าเมื่อต้องการรื้อถอนไซโล
1.
ลูกค้าต้องอำนวยความสะดวกเรื่องทางเข้า - ออก หากมีหลังคาคลุมไซโลจะต้องทำการรื้อหรือเปิดช่องหลังคาให้กว้างพอที่รถเครนจะทำการยกไซโลออกได้
2.
ลูกค้าต้องระบายปูนซีเมนต์ออกจากไซโลให้หมดก่อนวันนัดทำการรื้อถอน
3.
เศษปูนหรือเศษคอนกรีตที่พอกสะสมบริเวณขาไซโลและเครื่องกรองฝุ่น (ถ้ามี) จะต้องทำการสกัดออกเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณดังกล่าวได้
หมายเหตุ : อนึ่ง ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปฎิบัติงานได้อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการเตรียมการของลูกค้า บริษัทขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากลูกค้า เช่น ค่าจ้างรถเครน และค่าแรงงาน