นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่
ต่ำกว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้
คำอธิบาย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ ได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น อย่างไรก็ตามในการเสนอจำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้นหากกำไรสุทธิของบริษัทมีน้อยหรือไม่มีกำไร การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 มีดังนี้