WHY WORK FOR INSEE

ค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างและอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งกว่า

ที่ปูนอินทรี เราเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม เราเดินหน้าพัฒนาวัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เสริมสร้างทักษะความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ รวมถึงการมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเติบโตและความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

career-why.png

เรามีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพสูง สามารถส่งเสริมให้เกิดแนวคิดริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพพนักงานของเราเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนยิ่งกว่าในทุกๆวัน

เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องควบคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับคนรุ่นต่อไป

เมื่อคุณร่วมงานที่เรา คุณไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง แต่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในความเป็นเลิศและมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนและต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า 50 ปี

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่งและเติบโตทั้งภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาค โอกาสและความก้าวหน้าของคุณจึงเปิดกว้าง และมีแบบไม่จำกัด

การตัดสินใจร่วมงานกับเราหมายถึงคุณพร้อมที่จะยึดมั่น ปฏิบัติ และร่วมสร้างค่านิยมองค์กรของเราให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน นั่นคือ ทำงานเป็นทีม ทำสิ่งถูกต้อง กล้าคิด...กล้าทำ และห่วงใย ใส่ใจอนาคต ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อชุมชน และเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ

มาค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ ไปพร้อมกับเรา!