นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัททั้งหมดในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อเปิดบัญชีลูกค้า สั่งซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านผู้แทนจำหน่ายและช่องทางต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เช่น INSEE CONNECT, Facebook, Line Official Account, ศูนย์บริการอินทรี, เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) นั้น กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้านี้ (“นโยบาย”) โปรดอ่านนโยบายนี้โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเก็บรวบรวม

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้คือ (ก.) ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย เพศ อายุ การศึกษา ข้อมูลชีวมิติ ลายมือชื่อ (ข.) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ Line Facebook (ค.) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต/เดบิต เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ง.) ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น สถานที่ทำงาน อาชีพ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ (จ.) ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น คู่สมรส บุตร บิดามารดา ญาติ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้ติดต่อ ซึ่งท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้แล้ว (ฉ.) ข้อมูลการใช้แพลตฟอร์ม เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการเข้าใช้งานระบบ การเชื่อมต่อประเภทของเบราเซอร์ (Web Browser) หมายเลขที่ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งาน (IP Address) ที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต (URL) ข้อมูลหน้าเพจที่ท่านเข้าชม ประวัติและรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและบริการ การใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และ (ช.) ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้คือ (ก.) จากท่าน เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การซื้อสินค้าและใช้บริการ การทำแบบสอบถาม การใช้แพลตฟอร์ม ทางอีเมล์ และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และ (ข.) จากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกับท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ (ก.) การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ข.) การอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ (ค.) การให้บริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เช่น ดำเนินการตามใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และ/หรือใบส่งสินค้า การชำระค่าสินค้า การออกเอกสารทางการเงิน การประเมินเครดิต การยกเลิกคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนและคืนสินค้า (ง.) การตรวจสอบ การศึกษาวิจัย การค้นคว้า การวิเคราะห์ การพัฒนา การปรับปรุง การดูแลจัดการแพลตฟอร์มและการขายสินค้าและบริการ (จ.) การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ การจัดการข้อร้องเรียน และการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น โปรโมชั่น กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษและข้อมูลข่าวสารทั่วไป และ (ฉ.) การปฏิบัติและรักษาสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (ก.) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ข.) บุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทนายความ นักบัญชี และ (ค.) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่อยู่ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้ใช้บังคับในขณะที่มีการดำเนินการนั้น

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ และตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจมีในอนาคต หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายภาษีอากร หรือจนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหมดลง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิและต่อสู้ตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา ขอโอนข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คัดค้านการประมวลผล ระงับการใช้หรือจำกัดการประมวลผล ขอให้ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา โดยในกรณีที่ท่านเพิกถอนความยินยอมนั้น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ แพลตฟอร์ม หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้า we care center
สถานที่ติดต่อ: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1732 อีเมล์: wecare@siamcitycement.com

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ -