นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า

โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัททั้งหมดในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้านี้ (“นโยบาย”)  โปรดอ่านนโยบายนี้โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเก็บรวบรวม

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้  คือ (ก.) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ลายมือชื่อ ข้อมูลชีวมิติ (ข.) ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ Line Account (ค.) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ง.) ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ เช่น GPS (จ.) ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น พนักงาน ตัวแทน ผู้ติดต่อ ผู้ขนส่ง ซึ่งท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้แล้ว และ (ฉ.) ข้อมูลการติดต่อและทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการเข้าใช้งานระบบจัดซื้อ (รวมถึงระบบ แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) การเชื่อมต่อเบราเซอร์ (Web Browser) ที่อยู่ของข้อมูลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต (URL) ข้อมูลหน้าเพจที่ท่านเข้าชม ประวัติและรายละเอียดการซื้อขาย การให้บริการ การเข้าประมูล และการติดต่อสื่อสารต่างๆ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้คือ (ก.) จากท่าน เช่น การเข้าประมูล การทำสัญญา การซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการ การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อีเมล์ โทรศัพท์ โปรแกรมจัดซื้อจัดหา และ/หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และ (ข.) จากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกับท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ (ก.) การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินธุรกิจและธุรกรรมกับคู่ค้า รวมทั้งการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ข.) การประเมิน และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา นโยบายและระเบียบต่างๆ (ค.) การป้องกันความสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งที่เป็นของหรือที่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ง.) การตรวจสอบ การศึกษาวิจัย การค้นคว้า การวิเคราะห์ การพัฒนา การปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (จ.)  การดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดการ การป้องกัน และการพัฒนาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการเข้าออกพื้นที่ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และ (ฉ.) การปฏิบัติและรักษาสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (ก.) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งใน และต่างประเทศ (ข.) บุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทนายความ นักบัญชี และ (ค.) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาลตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่อยู่ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินมาตราการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้ใช้บังคับในขณะที่มีการดำเนินการนั้น

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ และตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจมีในอนาคต หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายการบัญชี  กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหมดลง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา ขอโอนข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คัดค้านการประมวลผล ระงับการใช้หรือจำกัดการประมวลผล ขอให้ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ท่านสามารถเพิกถอน ความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา โดยในกรณีที่ท่านเพิกถอน ความยินยอมนั้น ท่านจะเสียสิทธิในการเข้าประมูล การทำธุรกรรม หรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ บริษัทกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบจัดซื้อ อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายงานจัดซื้อจัดหา
สถานที่ติดต่อ: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-797-7000 ต่อ 7373   อีเมล์: finance-servicedesk@siamcitycement.com

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ -