นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัททั้งหมดในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานนี้ (“นโยบาย”) ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายนี้ เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเก็บรวบรวม

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้คือ (ก.) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ภาพถ่าย การเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาทะเบียนบ้าน ประวัติการเกณฑ์ทหาร ประวัติทหารกองเกิน ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล (ข.) ข้อมูลชีวมิติ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา (ค.) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ (ง.) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทักษะการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม (จ.) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงในการทำงาน ซึ่งท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการติดต่อ และอ้างอิงในการทำงานของท่าน (ฉ.) ข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินทั้งหมดที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงและบริษัทอื่นที่ท่านเคยทำงาน (ช.) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม (ซ.) ข้อมูลประวัติสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว การตรวจสุขภาพ สารเสพติด แอลกอฮอล์ (ฌ.) ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ญ.) ข้อมูลวัดผลการทำงาน (ฎ.) ข้อมูลการใช้ทรัพย์สินที่จัดหาโดยกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เช่น บัญชีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประวัติการเข้าใช้งานระบบ การเชื่อมต่อประเภทของเบราเซอร์ (Web Browser) หมายเลขที่ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งาน ( IP Address) ที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต (URL) ข้อมูลหน้าเพจที่ท่านเข้าชม ประวัติ และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ (ฏ.) ข้อมูลการออกหนังสือเตือน การกระทำผิดวินัยหรือข้อบังคับการทำงาน (ฐ.) ข้อมูลคู่สมรส บุตร บิดามารดา ญาติ ผู้ติดต่อ ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้แล้ว (ฒ.) ข้อมูลระบุตำแหน่งที่อยู่ เช่น GPS (ฑ.) ข้อมูลประกอบการยื่นภาษีต่างๆ และ (ณ.) ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือบังคับคดี ใบสั่งจราจร

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้คือ (ก.) จากท่านโดยตรง เช่น การสมัครงาน การทำสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติงาน เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และ (ข.) จากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทจัดหางาน โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ ข้อมูลผู้ติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ (ก.) การทำฐานข้อมูลพนักงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ข.) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ค.) การจัดทำเงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง และ/หรือค่าตอบแทนต่างๆ (ง.) การพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงการประเมินความสามารถในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและเพื่อความปลอดภัยของท่าน และ/หรือบุคคลอื่นๆ (จ.) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ฉ.) การทำและจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการ ประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพและการประกันชีวิตของพนักงาน (ช.) การปฏิบัติและรักษาสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ซ.) การติดต่อครอบครัวและผู้ติดต่อของท่านกรณีมีความจำเป็น และ (ฌ.) การบริหารจัดการเพิ่มทักษะและศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (ก.) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ข.) บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทนายความ นักบัญชี และ (ค.) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่อยู่ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้ใช้บังคับในขณะที่มีการดำเนินการนั้น

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ และตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจมีในอนาคต หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน หรือจนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหมดลง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่าง ๆ และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิและต่อสู้ตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา ขอโอนข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คัดค้านการประมวลผล ระงับการใช้หรือจำกัดการประมวลผล ขอให้ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา ซึ่งการเพิกถอนความยินยอมนั้นอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการบางอย่างจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์, INSEE PORTAL, INSEE PEOPLE PLUS หรือช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอื่นๆ

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายสรรหาบุคลากร
สถานที่ติดต่อ: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 797 7000  อีเมล์: talents@siamcitycement.com

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ -