นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัททั้งหมดในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้สำหรับการสมัครงานของท่านทั้งการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือการสมัครผ่านระบบออนไลน์บน INSEE Career ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (“แพลตฟอร์ม”) นั้น ทางกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานนี้ (“นโยบาย”) ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายนี้ เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเก็บรวบรวม

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้คือ (ก.) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ภาพถ่าย การเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาทะเบียนบ้าน ประวัติการเกณฑ์ทหาร ประวัติทหารกองเกิน (ข.) ข้อมูลชีวมิติ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา (ค.) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ Line และ Facebook account (ง.) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทักษะการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบรับรองการทำงาน ผลการทดสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (จ.) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงในการทำงาน ซึ่งท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้แล้ว (ฉ.) ข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการทั้งหมดที่ได้รับจากบริษัทที่ท่านกำลังทำงานหรือเคยทำงาน (ช.) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม (ซ.) ข้อมูลประวัติสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว การตรวจสุขภาพ สารเสพติด แอลกอฮอล์ (ฌ.) ข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เช่น บัญชีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ประวัติการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม หมายเลขที่ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งาน ( IP Address) ประวัติ และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ในการสมัครงาน และ (ญ.) ข้อมูลคู่สมรส บุตร บิดามารดา และผู้ติดต่อซึ่งท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้แล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้คือ (ก.) จากท่านโดยตรง เช่น การสมัครงาน และ (ข.) จากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทจัดหางาน โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ ข้อมูลผู้ติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ (ก.) การพิจารณาคัดสรรบุคลากร การประเมินความสามารถของท่านให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน  (ข.) การติดต่อสื่อสาร นัดหมาย แจ้งผลการสมัคร และ/หรือประชาสัมพันธ์กรณีมีตำแหน่งงานอื่นว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของท่าน (ค.) การอ้างอิงหรือรับรองการทำงานในสายงานอาชีพของท่าน (ง.) การพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงการประเมินความสามารถในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของท่านในระหว่างการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (จ.) การปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากรของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ฉ.) การทำฐานข้อมูลของผู้สมัครงานกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ช.) การปฏิบัติและรักษาสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และ (ซ.) การรักษาความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (ก.) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ข.) บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทนายความ นักบัญชี และ (ค.) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาลตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่อยู่ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้ใช้บังคับในขณะที่มีการดำเนินการนั้น

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ และตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจมีในอนาคต หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน  หรือจนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหมดลง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิและต่อสู้ตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา ขอโอนข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คัดค้านการประมวลผล ระงับการใช้หรือจำกัดการประมวลผล ขอให้ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา ซึ่งการเพิกถอนความยินยอมนั้นอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกรณีมีตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของท่าน และ/หรือการแจ้งผลการสมัครงานของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ แพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายงานสรรหาบุคลากร
สถานที่ติดต่อ: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-797-7000   อีเมล์: talents@siamcitycement.com

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ -