นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัททั้งหมดในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในเว็ปไซต์นี้จะมีการติดตั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งานเว็ปไซต์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ดังนั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็ปไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการติดตั้งคุกกี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่าน โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
(ก.) อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
(ข.) ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
(ค.) วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
(ง.) ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และ
(จ.) หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงใช้นั้น มีดังต่อไปนี้
(ก.) คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้อย่างปลอดภัย
(ข.) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
(ค.) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
(ง.) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
(จ.) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ -