นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเราประกอบด้วยเสาหลัก 4 ประการ โดยมีหลักการกำหนดไว้ในแต่ละเสาหลักเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
เสาหลัก
หลักการ
ระบบการจัดการ
เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม และจะยึดมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001
เราจะกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างสม่ำเสมอ จะส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจนี้ เพื่อให้การพัฒนาของงานไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานทุกคน นอกจากนี้เราจะผสมผสานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจของเราด้วย
การใช้ทรัพยากร
เราจะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากร
ที่ไม่อาจทดแทนได้ และนำวัสดุทุติยภูมิ (secondary materials) กลับมาใช้ใหม่
เรามีการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เราจะตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
และสนับสนุนวิธีปฏิบัติ ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เราจะติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรายงานการปฏิบัติงานตลอดจนความคืบหน้าตามแนวทางที่วางไว้นี้ต่อสาธารณชน
“ เราจะทบทวนตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมอยู่เสมอ ”
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป