เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จึงมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่องดังนี้
  • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งอินทรี (Transporter Development Program) โดยมีแผนการ พัฒนาบุคลากร และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทุกระดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานปฎิบัติการ และพนักงานจัดส่งให้มีความ สามารถตามที่กำหนด มุ่งสู่เป้าหมายอินทรี บริการสู่ความเป็นเลิศ
  • โครงการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้การจัดส่งที่มีมาตรฐานสากล ISO 9001, TIS 18001 (INSEE Transporter Relationship Program) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อมูลในการ จัดการบริหารการจัดส่งเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนด และนโยบายของปูนซีเมนต์นครหลวง
  • สนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐาน “Q” ของกรมการขนส่งทางบกให้เป็นที่ยอมรับและเครื่องมือในการ ยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการขนส่งไทย
  • กิจกรรมชมรมอินทรีโลจิสติกส์หัวใจสีเขียว (INSEE Logistics Green Heart Club) ซึ่งเป็นความ ร่วมมือกันระหว่างอินทรีโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการขนส่งอินทรี จัดตั้งชมรมฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ภายใต้แนวคิด “Growing Green Together” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของตนเอง และครอบครัวให้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับองค์กร ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน
มีการจัดกิจกรรม SD Road show เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน เช่น การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษาพลังงาน การจัดการขยะของเสีย และอื่นๆ มาใช้ในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของพันธมิตรผู้ประกอบการขนส่งของปูนซีเมนต์นครหลวง