บ่อคายกาก
ทำหน้าที่รับเศษเหลือของคอนกรีต
ตาข่ายกรองฝุ่น
ทำหน้าที่ช่วยลดฝุ่นผงที่เกิดขึ้นและจะกระจายออกจากหน่วยผลิตคอนกรีต
บ่อล้างล้อ
ทำหน้าที่ทำความสะอาดล้อของรถโม่ก่อนออกจากหน่วยผลิต เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดต่อสังคม
ห้องพักคนขับ
ทำหน้าที่เป็นที่พักผ่อนของคนขับรถโม่ ระหว่างรองานขนส่งคอนกรีต
ไซโลปูน
ทำหน้าที่เก็บผงปูนซีเมนต์และเถ้าลอยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตของหน่วยผลิต
รถโม่
ทำหน้าที่รับคอนกรีตจากห้องผสมคอนกรีต แล้วจึงนำส่งคอนกรีตสู่ลูกค้าต่อไป
รถโม่ขนาดใหญ่ บรรจุคอนกรีตสดได้ประมาณ 6 mณ
รถโม่ขนาดเล็ก บรรจุคอนกรีตสดได้ประมาณ 2 mณ
ห้องผสมคอนกรีต
ทำหน้าที่นำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาผสมรวมกันเป็นคอนกรีต ตามคำสั่งจากห้องควบคุมการผลิต แล้วโหลดลงรถโม่ เพื่อทำการจัดส่งคอนกรีตต่อไป
ห้องควบคุมการผลิต
ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตคอนกรีตภายในประกอบด้วย
SAP เป็นโปรแกรมส่วนกลางที่ใช้รองรับฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
Command batch เครื่องควบคุมส่วนผสมและแสดงกระบวนการผลิตคอนกรีตในห้องผสมคอนกรีต
กองเก็บวัสดุ
ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บวัตถุดิบ หิน ทราย ก่อนนำไปผลิตคอนกรีตในห้องผสมคอนกรีต