บทความทางเทคนิค
ฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้าได้รวบรวมและตีพิมพ์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานซีเมนต์ คอนกรีต และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นประโยชน์อ้างอิงสำหรับการศึกษา การทำงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น
บทความที่ตีพิมพ์แล้วขณะนี้มีดังนี้
คู่มืออินทรีทดสอบคอนกรีตและวัสดุ
คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมขั้นตอนโดยละเอียดของการทดสอบซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วไป
คู่มืออินทรีคอนกรีต
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเกี่ยวกับทฤษฎีของคอนกรีตและสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในด้านการศึกษาและการใช้งานคอนกรีต
ติดต่อรับหนังสือได้ที่:
คุณสุขสันต์ พืชธัญญากิจ
โทรศัพท์