บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการที่จะทำให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำระดับโลก จากเจตนารมณ์ดังกล่าว ได้เป็นแรงผลักดันใน
การดำเนินการนำเอาระบบบริหารงานต่างๆ เข้ามาใช้ในองค์กร นับตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2513 ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง หัวใจของระบบการจัดการดังกล่าว คือการนำเอาระบบมาตรฐานสากล หรือที่รู้จักกันในนามของมาตรฐานระบบ ISO (International Organization for Standardization) เป็น
แกนหลัก และมีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อที่จะบรรลุ และสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้กระแสของการวิวัฒนาการและการแข่งขัน
ทางธุรกิจของ โลกในปัจจุบัน

วิวัฒนาการความเป็นมาขององค์กร ในการนำเอาระบบบริหารตามระบบมาตรฐานสากล เข้ามาใช้ในองค์กร

2557
 • ได้รับโล่ห์ และเกียรติบัตร รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Network) เครือข่ายสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 2 เลขทะเบียนโรงงาน คือ
  1. โรงงาน 1 และโรงงาน 3 เลขทะเบียนโรงงาน 3-57(1)-3/14 สบ
  2. โรงงาน 2 เลขทะเบียนโรงงาน 3-57(1)-1/31 สบ
 • ได้รับการรับรองโครงการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product ; CFP) จากสภาอุตสาหกรรม 6 ผลิตภัณฑ์
  คือ อินทรีเพชร อินทรีดำ อินทรีแดง อินทรีทอง อินทรีปูนเขียว และอินทรีซูเปอร์พลัส
 • ได้รับการรับรองโครงการฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint reduction) จากสภาอุตสาหกรรม
  3 ผลิตภัณฑ์ คือ อินทรีแดง อินทรีทอง และอินทรีซูเปอร์พลัส
2556
 • ขยายขอบข่ายการรับรองครอบคลุมการจ่ายปูนซีเมนต์ ตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)
  ISO 50001:2011
 • ได้รับการรับรองโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization ;CFO) จากสภาอุตสาหกรรม
 • ได้รับโล่ และเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (CSR-DIW)
  ระดับ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
2555
 • ได้รับการเปลี่ยนเวอร์ชั่นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) TIS.18001 จาก TIS.18001-2542 เป็น TIS. 18001-2554
2554
 • เป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)
  ISO 50001:2011 จาก สรอ. (MASCI)
2552
 • ได้รับการเปลี่ยนเวอร์ชั่นระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9001 จาก ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008
2551
 • ได้รับโล่ และเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (CSR-DIW)
  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2548
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9001 จาก สรอ. (MASCI) ระบบบริหาร
  จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  TIS / OHSAS 18001ครอบคลุมทั้งบริษัท
2547
 • ได้รับการรับรองตาม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จาก สรอ. (MASCI)
2545
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9001 จาก สรอ. (MASCI)
 • ได้รับการรับรองการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) จาก สมอ. (TISI)
2544
 • ได้รับการรับรองตาม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จาก สรอ. (MASCI)
2541
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14001 จาก BVQI
2540
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9002 จาก BVQI
2538
 • เริ่มนำระบบบริหารงานมาตรฐาน (ISO) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร

หมายเหตุ:

TISI = Thai Industry Standard Institute สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

TIS 18001 = Thai Industry Standard 18001 มาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

MASCI = Management System Certification Institute (Thailand) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ