อินทรี อีโคไซเคิลร่วมจัดกิจกรรมฐานเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

20.11.2023

อินทรี อีโคไซเคิลร่วมจัดกิจกรรมฐานเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวางจำนวน 165 คน ณ สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฐานเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวางจำนวน 165 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนอนุบาล 60 คนและนักเรียนประถม 105 คน โดยอินทรี อีโคไซเคิลได้จัดฐานความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse-Derived Fuel) เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจความสำคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ยังเด็ก

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนที่จะช่วยฝึกสมอง พัฒนาการด้านอารมณ์ รวมทั้งช่วยปลูกฝังและสร้างหัวใจสีเขียวให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ให้ได้รู้จักการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ และให้เติบโตมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป