อินทรี อีโคไซเคิลร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

12.12.2023

อินทรี อีโคไซเคิล พร้อมด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้การศึกษาโครงการ Application of industry-urban symbiosis and green chemistry for low emission and persistent organic pollutants free industrial development in Thailand

การลงนามในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในโครงการนำแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ และพลาสเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นแผ่นยิปซัมสำหรับการใช้ในงานก่อสร้าง โดยอินทรี อีโคไซเคิลจะนำความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการของเสียมาร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ ซึ่งรวมไปถึงการให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม และให้การสนับสนุนในเรื่องการดำเนินการขออนุญาตร่วมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โดยอินทรี อีโคไซเคิลเชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ต่อไป เพื่อร่วมกันผลักดันงานด้านความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน