อินทรี อีโคไซเคิล พร้อมด้วยทีม Chula Zero Waste ร่วมบรรยายในการอบรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

18.11.2023

อินทรี อีโคไซเคิล พร้อมด้วยโครงการ Chula Zero Waste จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในการอบรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาคารสำนักงานเพลินจิต เพื่อสนับสนุนโครงการ Krungsri Zero Waste ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างการตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะ ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะภายในองค์กรที่ถูกต้อง และลดปริมาณขยะสู่บ่อขยะ

แม่บ้านถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการแยกขยะก่อนที่จะถูกส่งมายังโรงงานของอินทรี อีโคไซเคิล เพื่อเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ เป็นพลังงานทดแทนถ่านหิน โดยผู้เข้าร่วมงานต่างได้เรียนรู้ถึงผลกระทบของปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ที่จะสามารถแยกประเภทขยะที่สามารถนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ได้ รวมถึงแยกเชื้อเพลิงขยะ RDF ออกจากขยะทั่วไปได้ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร ซึ่งนับเป็นความร่วมมือระหว่างทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาและอินทรี อีโคไซเคิล ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารในองค์กร ซึ่งสามารถเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นวัสดุบำรุงพืชและปรับปรุงคุณภาพดิน (Bio-Soil) เพื่อต่อยอดโครงการ Krungsri Zero Waste มุ่งสู่องค์กรที่มีขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ สอดรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)