ผลงานและความสำเร็จ

  • ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศมายาวนานกว่า 50 ปี

  • เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

  • ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และการบริการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

  • ขยายการลงทุนไปยังประเทศภูมิภาค ได้แก่ กัมพูชา บังกลาเทศ เวียดนาม และ ศรีลังกา

  • ดำเนินกิจการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

about-bg-company.jpg

ความเป็นมา & ข้อมูลบริษัท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตปูนซีเมนต์ จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 และได้เริ่มดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา

about-company-01.jpg
 
about-company-02.jpg

ในปี 2520 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ปูนซีเมนต์นครหลวงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2524 บริษัทได้มีการพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ในโรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี จากน้ำมันเตาซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มาเป็นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ

และในปี 2532 ปูนซีเมนต์นครหลวงยังเป็นผู้นำและบริษัทแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ (waste heat recovery system) ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งทำให้ลดการบริโภคน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตปูนซีเมนต์โดยการดักเก็บความร้อนจากเตาเผาปูนซีเมนต์แล้วนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

ต่อมาปี 2536 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นทางการ“บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited)แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

จากผลดำเนินธุรกิจที่เติบโตตลอดมาถึงปี 2541 ได้มีการขยายธุรกิจโดยบริษัทโฮลซิมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้มีการปรับโครงสร้างภายในบริษัท และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2542 กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 3,000 ล้านบาทซึ่งทำให้ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ขยายกำลังการผลิต และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใหญ่อีกครั้ง กล่าวคือ บริษัทไทย ร็อค-เซ็ม จำกัด (Thai Roc-Cem Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ขายหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ จำนวน 21,390,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นการถือหุ้นในส่วนของกลุ่มรัตนรักษ์ จึงเพิ่มขึ้นเป็น 104,360,272 หุ้น หรือ ประมาณร้อยละ 45.37 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปี 2556 ปูนซีเมนต์นครหลวงได้เข้าซื้อสินทรัพย์กิจการผลิตคอนกรีตมวลเบาของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) (Superblock Plc) 2 แห่ง คือ โรงงานที่จังหวัดสิงห์บุรี และโรงงานที่จังหวัดราชบุรี

ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุต พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้ โดยเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดนี้พร้อมกันทุกโรงงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน (Jardine Matheson Group) ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 24.90 ผ่านบริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จำกัด (Jardine Cycle & Carriage Limited) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ โดยการซื้อหุ้นจากกลุ่มโฮลซิม จำนวน 57,270,000 หุ้น

about-company-03.jpg
about-company-04.jpg

เดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้ขยายฐานการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค และเพื่อรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนเพื่อดำเนินกิจการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ภายใต้ชื่อบริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (Chip Mong INSEE Cement Corporation Limited) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และบริษัท ชิป มง กรุ๊ป จำกัด (Chip Mong Group Co., Ltd.) ร่วมกับบุคคลธรรมดาอีก 3 ราย ซึ่งเรียกรวมกันว่าซีเอ็มจี (CMG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 60 ซึ่งดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวทันสมัยที่สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา มีลักษณะเป็นโรงงานเตาเผาแบบแห้งและมีกำลังการผลิตถึง 1.5 ล้านตันต่อปี

ปี 2559 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท เซเม็กซ์ (บังคลาเทศ) จำกัด, บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โฮลซิม (ลังกา) จำกัด ในขณะเดียวกัน ก็ได้เข้าซื้อสินทรัพย์บางส่วนของ บริษัท วาเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และแสดงความจำนงค์ในการเข้าซื้อส่วนของทุนในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) จำกัด อีกด้วย และในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท โฮลซิมซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 16.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 590.1 ล้านบาท ให้กับ Holderfin B.V. ประเทศ เนเธอร์แลนด์

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับโอนส่วนของทุนในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อประกอบกิจการค้า นำเข้าและส่งออกสินค้า

ในปี 2561บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิ การขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์และการบริการติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูปของบริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด และการขยายธุรกิจบริการทำความสะอาดสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบของบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,980 ล้านบาทจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง มีการปรับโครงสร้างทางธุุรกิจ ขยายฐานที่มาของรายได้จนสามารถขยายกิจการด้วยการตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุุนในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ในวันนี้ ปููนซีเมนต์นครหลวงเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตปููนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์วัสดุุก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุุรกิจหลัก ของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุุตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่องานสถาปัตยกรรมทั้้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การให้บริการจัดการของเสียและธุุรกิจให้บริการทำความสะอาดภาคอุุตสาหกรรม รวมถึงธุุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

 

COMPANY HISTORY TimeLINE

 
 

2564

 
about-company-2021.jpg

เริ่มต้น
"เป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2573"

2563

 
about-company-2020.png

สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย
ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เป็นปีที่ 4

2562

 
about-company-2019-01.png

50 ปี ปูนอินทรี

2562

 
about-company-2019-02.png

สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย
ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เป็นปีที่ 3

2561

 
about-company-2018.png

สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย
ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เป็นปีที่ 2

2560

 
about-company-2017-01.png

ขยายการลงทุน
ธุรกิจซีเมนต์ “สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม)”

2560

 
about-company-2017-02.png

สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย
ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

2560

 
insee-trading-logo

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
“บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด”

2559

 
about-company-2016-01.png

ขยายการลงทุน
ธุรกิจซีเมนต์ “สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา)”

2559

 
about-company-2016-02.png

ขยายการลงทุน
ธุรกิจซีเมนต์ “สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังคลาเทศ)” และ “ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก”

about-company-2016-02-01.png

2559

 

ซื้อสินทรัพย์
บางส่วนของกิจการบริการทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม “วาเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น”

2558

 
about-company-2015-01.png

กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน
เข้าร่วมถือหุ้น

2558

 
about-company-2015-02.png

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (สัดส่วนการถือหุ้น 40%)
ธุรกิจซีเมนต์ในราชอาณาจักรกัมพูชา “ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น”

2557

 
about-company-2014-01.png

ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียวสูงสุด ระดับ 5

เครือข่ายสีเขียว ครบทั้ง 3 โรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2557

 
about-company-2014-02.png

ได้รับการรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2557

 
about-company-2014-03.png

ได้รับการรับรอง
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2556

 
about-company-2013-01.png

ซื้อสินทรัพย์
ของกิจการผลิตคอนกรีตมวลเบา “อินทรีซุปเปอร์บล๊อก”

2556

 
about-company-2013-02.jpg

ติดตั้งระบบติดตาม (GPS)
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและติดตามรถบรรทุกปูนผงทั้งหมด

2555

 
about-company-2012.jpg

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้แนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ ในอุตสาหกรรมการปู ด้วยสินค้าอินทรีฟลอร์กรีต และการบริการด้านผู้รับเหมาจัดทำ

2555

 

การริเริ่ม "อินทรี ทรูกรีต"
ดูดซับความร้อนต่ำและระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

2554

 
about-company-2011.png

แนะนำการใช้ "NET PROMOTER SCORE"
ขยายโครงการ "อินทรีคลับการ์ด"
ความสำเร็จการก่อสร้างลายการผลิตมอร์ตาร์ลายที่ 2

2553

 
about-company-2010.png

พัฒนา
อินทรีซุปเปอร์พลัส

2553

 

การริเริ่ม อินทรีดูราเซม

2552

 
about-company-2009-01.png

ได้รับเครื่องหมาย ฉลากคาร์บอน
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำหรับปูนซีเมนต์ตรา อินทรีเพชร อินทรีแดง อินทรีดำ และอินทรีฟ้า ที่สามารถลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละสิบในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นับเป็นการยืนยันถึงเจตนารมย์ของปูนอินทรีในการร่วมลดโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อม (มีโลโก้ของฉลากคาร์บอนด้วย)

2552

 
about-company-2009-02.png

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2552 จากกระทรวงแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่สาม

2552

 

เปิดตัวและนำ 5 กฏแห่งความปลอดภัย
มาใช้ปฎิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

2551

 
about-company-2008-01.png

รับมอบโล่และเกียรติบัตร
การปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) ในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2551

 
about-company-2008-02.png

ได้รับการเสนอชื่อจากผู้บริหารระดับสูง
ให้เป็นหนึ่งใน 8 บริษัท ในการเข้าชิงรางวัล "Thailand Corporate Excellence Awards 2007" รางวัลเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการระดับประเทศ จัดโดย สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

 
about-company-2008-03.png

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551 จากกระทรวงแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่สอง

2550

 
about-company-2007.png

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้าน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2550 จากกระทรวงแรงงาน

2549

 
about-company-2006-01.png

เปิดธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับอินทรีคอนกรีต

2549

 
about-company-2006-02.png

การเปิดตัว กฎทอง 12 ประการพื้นฐานความปลอดภัย
การนำแผนปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์มาใช้

2549

 
about-company-2006-03.png

เริ่มธุรกิจ
พื่อการดำเนินการด้านแหล่งวัตถุดิบหิน และทราย สำหรับนครหลวงคอนกรีต

2549

 
about-company-2006-04.png

ประกาศนียบัตรสำหรับโรงงานน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2548

 
about-company-2005-01.png

แนะนำผลิตภัณฑ์
"อินทรี มอร์ตาร์ แมกซ์"

ปูนสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

2548

 
about-company-2005-02.png

ปูนอินทรี ปูนดีได้ดั่งใจ

2548

 
aswish

ปรับกลยุทธ์
การวางตำแหน่งสินค้า ภายใต้แนวคิด "As I Wish" หรือ "อินทรีปูนดี...ได้ดั่งใจ"

2546

 
about-company-2003-01.png

ได้รับการคัดเลือก/strong>
ให้เป็น "บริษัทดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย" (The Best Company in Thailand) และ "บริษัทดีเด่นอันดับหนึ่งของ เอเซียในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Best Asian Company in the Construction Sector) โดยการสำรวจของนิตยสาร Euromoney

2546

 
about-company-2003-02.png

TV CAMPAIGN (INSEE TONG 2006)

about-company-2003-03.png

อินทรีทอง
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานฉาบและงานก่อ

2545

 
about-company-2002-01.png

INSEE (Eagle) family
เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าครอบครัวอินทรี

2545

 
about-company-2002-02.png

เปิดอาคาร
เตรียมเชื้อเพลิงทดแทนที่โรงงานสระบุรี

2545

 
about-company-2002-03.png

Siam City Cement
ปลอดภาระหนี้สินทางการเงิน

2544

 
about-company-2001.png

ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน
การจัดการด้านชีวอนามัยและ ความปลอดภัย มอก.18001

2543

 
about-company-2000-01.png

เริ่มใช้ระบบ webSALES ซื้อ-ขายปูนซีเมนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต

2543

 

ได้รับรางวัล
การปฎิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ประจำปี 2543

2543

 
about-company-2000-02-01.png
about-company-2000-02-02.png

ได้รับรางวัล
คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ประจำปี 2543

2542

 
about-company-1999.png

ริเริ่มโครงการเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน
Fuels and Raw Materials (AFR) program

2541

 

ได้รับประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานสากลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

2541

 

บริษัท "โฮลซิม"
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของโลกเข้าร่วมถือหุ้น

2540

 
about-company-1997.png

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล
การจัดการด้านคุณภาพ ISO 9002

2539

 
about-company-1996-01.png
about-company-1996-02.png

เพิ่มกำลังการผลิต
Cเป็น 12.3 ล้านตันต่อปี

2536

 
about-company-1993.png

Siam City Cement Public Company Limited
บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536

 

2532

 
about-company-1989.png

ริเริ่มระบบการนำพลังงานความร้อน
กลับมาใช้ใหม่ เป็นรายแรก
ในภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2524

 
about-company-1981.png

ใช้ถ่านหินลิกไนต์
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแทนการนำเข้าน้ำมันเตา

2520

 

จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2520

2515

 

เริ่มดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์
เริ่มดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์ในปี พ.ศ. 2512 ที่โรงงาน 1 แห่ง มี 1 สายการผลิตใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยกำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี

2512

 
about-company-1969.png

ปูนซีเมนต์นครหลวงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2512
ชื่อ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด