ปูนอินทรีเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เข้าพบ และหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในประเทศไทย

2567-02-02
ปูนอินทรีเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เข้าพบ และหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในประเทศไทย
 

ปูนซีเมนต์นครหลวงโดย ดร. วันเฉลิม ชโลธร เข้าร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เข้าพบและหารือกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและเร่งรัดการขับเคลื่อนการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก อันได้แก่

  1. อธิบดีกรมทางหลวง (คุณ สราวุธ ทรงศิวิไล) และรองอธิบดีฯ ในด้านสนับสนุนการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในโครงการของกรมทางหลวง
  2. เลขาธิการ สมอ.(คุณวันชัย พนมชัย) ในด้านการยกระดับความสำคัญมาตรฐาน

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก.2594) และการเปลี่ยนผ่านเพื่อทดแทนมาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15)

ทั้งนี้ในภาพรวมได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายเป็นอย่างดี