ปูนซีเมนต์นครหลวง สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล สร้าง “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี-มูลนิธิกรุงศรี” จ.กาญจนบุรี

2567-03-01