ปูนซีเมนต์นครหลวง ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2567-04-29

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายวรวิน ผดุงม่วงทอง Head of RMX Production and Technical Support บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 1 จากซ้าย) เพื่อการพัฒนาการศึกษา บุคคลากร และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์