นวัตกรรม@INSEE

ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้กำหนดค่านิยม “กล้าคิด กล้าทำ”(Challenging Convention) เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่จะทำให้ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

 

หลักการของเรา:

 • นวัตกรรมแบบเปิด: คือ หลักการทำงานแบบเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า เจ้าของโครงการ สถาปนิก สถาบันการศึกษา เป็นต้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมและมีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 • การส่งมอบคุณค่าร่วมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 • คำนึงถึงความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม

กระบวนการของเรา:

นวัตกรรม @ INSEE มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าและประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้งานจริง โดยได้มีการนำกระบวนการ end-to-end ที่เป็นระบบมาใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการนวัตกรรมจะได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง

ps-innov-01.png
 

อินทรีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตัวอย่างของความสำเร็จ

1) อินทรีเพชรพลัส (INSEE Petch Plus)

 • ซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างและโรงหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดเล็ก ซึ่งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ลงอย่างมากและมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 • พิจารณาความต้องการในการใช้งานที่แท้จริงร่วมกับช่างผู้ใช้งานเพื่อให้ได้ซีเมนต์ที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการมากที่สุด

2) INSEE Deep bore pile สำหรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่มาก

 • ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และพันธมิตรทางวิชาการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของโครงการ ในขั้นตอนการออกแบบ

 • เป็นผู้ผลิตคอนกรีตรายแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการผลิตคอนกรีตสำหรับเทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่มาก ที่ความลึกถึง 100 เมตร

 • มีส่วนร่วมในงานสัมมนาทางเทคนิคเพื่อแบ่งปันความรู้ และ Best practice ให้กับวงการก่อสร้างอาคารสูง

3) INSEE Mortar Easy Floor Screed ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

 • กำหนดความต้องการและเป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน โดยพิจารณาจากปัญหาที่เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาประสบอยู่

 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด โดยในส่วนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำงานและการเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีต้นทุนการก่อสร้างที่เหมาะสม

 • ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานหรือโซลูชั่น ที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับงานเทปรับระดับพื้น

ps-innov-02.png
ps-innov-03.png
ps-innov-04.png