ขั้นตอนการผลิต จากวัตถุดิบจากธรรมชาติสู่หลายขั้นตอนและกระบวนการที่ทันสมัย
จึงได้มาเป็นปูนอินทรีพร้อมส่งให้กับลูกค้า

 
ps-prod-process-01.png

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพอันเป็นเลิศ

เตาเผาปูนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั่วโลก ต่างให้การยอมรับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ว่ามีเตาเผาปูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 สำหรับเตาเผาที่ 5 และในปี พ.ศ. 2539 สำหรับเตาเผาที่ 6 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตปูนเม็ดเฉลี่ยสูงถึง 10,500 ตันต่อวันต่อเตา ทั้งนี้หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง และดำเนินการผลิตเรื่อยมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เตาเผาทั้งสองได้พิสูจน์ให้เห็นถึง ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของเตาเผาทั่ว ๆ ไป

ps-prod-process-02.png
ps-prod-process-03.png

ระบบนำพลังงานความร้อน กลับมาใช้ใหม่

โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตปูน ซีเมนต์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยการใช้เทคโนโลยี ในการนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ณ เตาเผาปูนที่ 4 เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงาน โดยมีเป้าหมาย การดำเนินการที่ 11 เมกะวัตต์ วัตถุประสงค์หลักของการ นำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักที่สำคัญ ดังนี้ลดต้นทุนการผลิตในการใช้กระแส ไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อม ซึ่งเกิด จากการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติทั่วไป จำพวกถ่านหิน และแร่ลิกไนต์ให้น้อยลงการนำเทคโนโลยีดัง กล่าวมาใช้นี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางพัฒนาอุตสา- หกรรมที่ทันสมัย โดยเป็นไปตามหลักการในการจัดทำระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ของบริษัทฯ ภาย ใต้หลักการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

ps-prod-process-04.png

การปรับปรุงประสิทธิภาพของ เครื่องคัดแยกฝุ่น

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิต และลดการใช้พลังงาน ทีมวิศวกรของบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการในการศึกษาและปรับปรุง ระบบการทำงานของเครื่องคัดแยกฝุ่น โดยการเปลี่ยน Static Separator เป็นแบบ Dynamic Separator แทน ผลจากการปรับปรุงเครื่องจักรดังกล่าวทำให้ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 15% และการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 2-4 ยูนิตต่อตันซีเมนต์ (Kwh/t)

ps-prod-process-05.png

โปรแกรมควบคุมการทำงาน ของเตาเผา

ทางบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตปูนโดยการติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยควบคุมการทำงานของเตาเผาทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่สายการผลิตที่ 1 จนถึงสายการผลิตที่ 6 ด้วยระบบนี้ทำให้ผลผลิตและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการที่กำหนด

ps-prod-process-06.png
ps-prod-process-07.png

การพัฒนาบุคลากร

ทางด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง โดยนำหลักการบริหารและจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มาใช้ พนักงานจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มี กระบวนการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน มีศูนย์บริการข้อมูลทางด้าน เทคนิคซึ่งได้นำระบบ IT มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

ps-prod-process-08.png
ps-prod-process-09.png