ระบบมาตรฐานการจัดการเพื่อการเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำระดับโลก

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการที่จะทำให้เกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของโลกและการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้นำมาตรฐานและระบบการจัดการด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงาน ครอบคลุมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้ขอบเขตการทำเหมือง การผลิตและการจ่ายปูนซีเมนต์ การจัดการสินค้าคงคลังและการบริหารงานสำนักงาน ในปัจจุบันมาตรฐานและ การรับรองสำคัญที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 

มาตรฐานไอเอสโอ (International Organization for Standardization: ISO)

 • ระบบการบริหารคุณภาพ
  ISO9001: Quality Management System (QMS)

 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ISO14001: Environmental Management System (EMS)

 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ISO45001: Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)

 • มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
  ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

ดาวน์โหลด ISO Certificates: ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO/IEC 17025

 

มาตรฐานและการรับรองอื่นๆ

 • กฎบัตรสมาชิกของสมาคมปูนซีเมนต์และคอนกรีตโลก

 • มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย

 • มาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยังยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย

 • มาตรฐานฉลากเขียว โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 • มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเทศไทย

 • มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภันฑ์ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเทศไทย

ps-standard-certification.png