montri-nithikul.png

นายมนตรี นิธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย

คำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและชุมชน บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลชุนชนและสังคมรอบข้าง (ESG) โดยมีเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573 เป็นเรือธง และมีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาดังนี้

  • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมข องบริษัทฯ
  • ขับเคลื่อนกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำให้มีประสิทธิภาพและการฟื้นฟูเหมืองตามแนวทา งความหลากหลายทางชีวภาพ
  • เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทางเลือก
  • ส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงา น พนักงานสัญญาจ้าง และชุมชน
  • สร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย