ถ้อยแถลงประเด็นสิทธิมนุษยชน

ถ้อยแถลงประเด็นสิทธิมนุษยชน

นายรานจัน ซาซเดอวา

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

ถ้อยแถลงประเด็นสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีเจตนารมณ์ที่จะยึดมั่น เคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรม ทั้งกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคาดหวังและส่งเสริมให้คู่ความร่วมมือทุกราย ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย เพื่อร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม