Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

Quản lý lợi ích của các bên liên quan một cách có trách nhiệm và bền vững

Tại INSEE Việt Nam, quản trị công ty tốt được khuyến khích ở mọi cấp độ trong tổ chức. Là một thành viên của Siam City Cement Public Company Limited, INSEE Việt Nam tuân thủ Chính sách Quản trị Công ty và Quy tắc Ứng xử Kinh doanh của Tập đoàn cùng với các chính sách quản lý khác tại Việt Nam, củng cố hơn nữa cam kết của chúng tôi đối với các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính trong kinh doanh trong tất cả các giao dịch, tìm cách thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu trong các biện pháp của INSEE chống lại việc không tuân thủ.

Quy tắc Ứng xử Kinh doanh

Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh này là hướng dẫn dành cho tất cả nhân viên, ban quản lý và bất kỳ người nào đại diện hoặc thực hiện công việc thay mặt cho INSEE Việt Nam và các công ty thuộc Tập đoàn (Tập đoàn INSEE). Bộ Quy tắc này hướng dẫn cách bạn phải hành động khi làm việc cho và thay mặt cho Tập đoàn INSEE. Đây là một tài liệu tham khảo sẽ giúp bạn hiểu cách ứng xử khi đối mặt với những tình huống khó khăn tại nơi làm việc. Quy tắc ứng xử trong kinh doanh (“Quy tắc”) của chúng ta sẽ được thực hiện theo luật pháp và quy định của địa phương. Khi có sự khác biệt giữa các yêu cầu pháp lý địa phương và Quy tắc này, chúng tôi sẽ luôn áp dụng tiêu chuẩn cao hơn.

Chúng tôi đã phát triển Bộ Quy tắc này để xây dựng một tương lai an toàn và bền vững cho Tập đoàn INSEE, nhân viên và tất cả các bên liên quan của Tập đoàn. Đầu tiên, nó đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định mà Tập đoàn hoạt động theo đều được nhân viên của chúng tôi biết. Bộ quy tắc trình bày chi tiết các chính sách của Tập đoàn INSEE và hành vi cần thiết để tuân thủ luật pháp và quy định tại mỗi quốc gia nơi chúng ta hoạt động. Thứ hai, nó nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân mà mọi người phải thực hiện để đảm bảo tuân thủ và tầm quan trọng của tính chính trực cá nhân tại nơi làm việc trong thực tiễn kinh doanh và trong toàn xã hội. Đây là một công cụ để đảm bảo Tập đoàn INSEE tuân thủ tất cả các luật và quy định. Tuy nhiên, tầm quan trọng cốt yếu của cam kết cá nhân của nhân viên đối với việc 'Làm điều đúng đắn' là chìa khóa cơ bản dẫn đến thành công.

Không tuân thủ

INSEE Việt Nam áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với hành vi hối lộ, tham nhũng và các hình thức không tuân thủ khác đối với tất cả nhân viên ở mọi cấp độ hoạt động và khuyến khích mạnh mẽ nhân viên lên tiếng, đặt câu hỏi và báo cáo các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh. Nhiều công cụ đã được giới thiệu cho nhân viên để góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa các trường hợp không tuân thủ với định hướng rõ ràng về các hành động cần thực hiện trong trường hợp không tuân thủ. INSEE Việt Nam được quản lý bởi những điều sau đây:

Chính sách người thổi còi

Chính sách Người thổi còi được thiết lập để cung cấp một cơ chế lên tiếng hoặc báo cáo các quan ngại về hành vi sai trái liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận hành, giao dịch hoặc hoạt động của Siam City Cement Public Company Limited (“Công ty” hoặc “SCCC”) và các Công ty con trực tiếp và gián tiếp nắm giữ. (gọi chung là “Tập đoàn”).

Người tố giác có thể báo cáo hành vi sai trái hoặc quan ngại về khả năng vi phạm pháp luật, Quy tắc ứng xử trong kinh doanh hoặc chính sách của Công ty. Chúng tôi khuyến khích báo cáo sớm các vấn đề đáng lo ngại nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hoạt động chuyên nghiệp và tuân thủ của doanh nghiệp cũng như danh tiếng của mình. Đây là những ví dụ về loại vấn đề cần được báo cáo bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề sau:

a) tội phạm hình sự; ví dụ như gian lận, hối lộ, xung đột lợi ích;
b) không tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, quy định và Quy tắc ứng xử trong kinh doanh;
c) che giấu bất kỳ điều nào ở trên
d) các hành động trả đũa đối với bất kỳ nhân viên nào phát sinh từ các cuộc điều tra hoặc các quy trình tố cáo khác.

Mọi khiếu nại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn sẽ không được tiếp nhận trong hệ thống báo cáo này mà sẽ được đưa lên các kênh thích hợp khác hoặc trực tiếp với đơn vị kinh doanh có liên quan.

Chính sách phòng chống hối lộ và tham nhũng

Siam City Cement Public Company Limited (“Công ty” hoặc “SCCC”) và các Công ty con do nó nắm giữ trực tiếp và gián tiếp (gọi chung là “Tập đoàn”) cam kết trở thành một công dân doanh nghiệp tốt và sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Chính sách phòng chống Hối lộ và Tham nhũng này được thiết lập để thiết lập một hướng dẫn về cách nhận biết và xử lý hối lộ và tham nhũng cho Tập đoàn. Nhân sự các cấp của Tập đoàn phải tuân thủ Chính sách này và các tài liệu kèm theo như sau.

Chính sách bảo vệ dữ liệu

Siam City Cement Public Company Limited ("Công ty" hoặc "SCCC") và các Công ty con của nó (gọi chung là "Tập đoàn") thiết lập Chính sách để thực hiện các biện pháp bảo vệ tổ chức và kỹ thuật phù hợp theo luật pháp và quy định của địa phương, để bảo vệ Dữ liệu Quan trọng và Dữ liệu Cá nhân khỏi sự mất mát, hư hỏng, phá hủy, truy cập, tiết lộ, Xử lý và Chuyển giao vô tình, trái phép và bất hợp pháp.

Chính sách áp dụng cho tất cả nhân viên, cán bộ, quản lý, giám đốc và bất kỳ người nào đại diện hoặc thực hiện bất kỳ hành động liên quan nào thay mặt cho Tập đoàn. Phạm vi của Chính sách chỉ định các tiêu chuẩn và yêu cầu tối thiểu để triển khai quản lý bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp nhằm bảo vệ tất cả Dữ liệu quan trọng và Dữ liệu cá nhân, dù ở dạng vật lý, điện tử hay bất kỳ định dạng nào khác, nhằm đảm bảo tuân thủ luật hiện hành và các yêu cầu kinh doanh của Tập đoàn.

Xung đột lợi ích

Siam City Cement Public Company Limited (“Công ty” hoặc “SCCC”) và các Công ty con được nắm giữ trực tiếp và gián tiếp (gọi chung là “Tập đoàn”) thúc đẩy tính liêm chính và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của mình, vì đây là những điều cơ bản để đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan và xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác kinh doanh và công chúng. Chính sách này được thiết lập để cung cấp tiêu chuẩn ứng xử nhằm đảm bảo rằng tất cả Nhân viên hành động vì lợi ích cao nhất của Công ty và Tập đoàn. Xung đột lợi ích phát sinh khi Nhân viên có mối quan hệ cá nhân hoặc lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ của họ hoặc khi họ sử dụng vị trí của mình với Công ty để thu lợi cá nhân. Công ty yêu cầu Nhân viên tiết lộ tất cả các xung đột lợi ích tiềm ẩn và họ nhanh chóng thực hiện các hành động để loại bỏ xung đột.