Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

Chính sách bảo mật đối với khách hàng

Chính sách bảo mật đối với khách hàng

Chính sách bảo mật đối với khách hàng

Chính sách bảo mật đối với khách hàng

Siam City Cement Public Company Limited và tất cả các công ty thuộc tập đoàn (gọi chung là “Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC”) muốn thông báo với bạn rằng các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản khách hàng , mua sản phẩm và/hoặc nhận dịch vụ thông qua mạng lưới phân phối của chúng tôi và các kênh khác nhau, ví dụ: INSEE CONNECT, Facebook, Tài khoản Line chính thức, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, trang web, ứng dụng (gọi chung là “Nền tảng”) theo các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật dành cho khách hàng này (“Chính sách”). Vui lòng đọc kỹ Chính sách để hiểu chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và các quyền liên quan.

Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC

Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như sau: (a.) thông tin cá nhân và lợi ích cá nhân, ví dụ: tên-họ, số chứng minh thư, ngày sinh, ảnh, giới tính, tuổi, trình độ học vấn, dữ liệu sinh trắc học và chữ ký; (b.) chi tiết liên hệ, ví dụ: địa chỉ, email, số điện thoại, Line và Facebook; (c.) thông tin tài chính, ví dụ: tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và mã số thuế; (d.) thông tin kinh doanh e.g. địa chỉ văn phòng, thông tin nghề nghiệp, số điện thoại văn phòng và loại hình kinh doanh: (e.) thông tin cá nhân và sở thích cá nhân của những người được kết nối và liên quan của bạn, ví dụ: vợ/chồng, con cái, cha mẹ, người thân, nhân viên, người đại diện và người liên hệ mà bạn đảm bảo rằng sự đồng ý của họ đã được cung cấp cho bạn một cách hợp pháp vì các mục tiêu của Chính sách này; (f.) việc sử dụng Nền tảng, ví dụ: tên/tài khoản người dùng, bản ghi đăng nhập, địa chỉ IP, URL, lịch sử trang web, lịch sử giao tiếp; và (g.) vị trí có thể nhận dạng.

Nguồn dữ liệu cá nhân

Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn sau: (a.) từ bạn, ví dụ: ứng dụng tài khoản khách hàng, giao dịch sản phẩm và/hoặc nhận dịch vụ, khảo sát, sử dụng Nền tảng, email và các kênh liên lạc khác của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC; và (b.) các bên thứ ba, ví dụ: người đại diện của bạn, người liên quan đến bạn.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau: (a.) giao dịch kinh doanh của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC; (b.) tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sản phẩm và/hoặc nhận dịch vụ; (c.) cung cấp các dịch vụ liên quan đến Nền tảng, ví dụ: xử lý báo giá, đơn đặt hàng/lệnh giao hàng, thanh toán, phát hành chứng từ tài chính, đánh giá tín dụng, hủy đơn hàng, đổi trả sản phẩm; (e.) kiểm tra, phân tích, đổi mới, phát triển, cải tiến, nghiên cứu và quản lý Nền tảng, sản phẩm và dịch vụ; (f.) thực hiện các hoạt động liên quan đến tiếp thị, quảng cáo, quản lý quan hệ khách hàng, quảng bá sản phẩm và dịch vụ, quản lý khiếu nại, truyền thông, v.d. thông báo về bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt và tin tức chung nào; và (g.) Việc tuân thủ và thực thi pháp luật của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người sau đây vì các mục đích nêu trên: (a.) các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC; (b.) bất kỳ bên thứ ba nào, ví dụ: nhà cung cấp/đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu được ủy quyền bởi các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC, cố vấn pháp lý, kế toán; và (c.) các chính phủ, cơ quan quản lý và tư pháp.

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao cho bất kỳ người nào nêu trên ở nước ngoài, các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo các biện pháp bảo vệ thích hợp cho việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam.

Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cần thiết cho các mục đích của Chính sách (bao gồm bất kỳ thay đổi nào trong tương lai) hoặc tuân thủ pháp luật (ví dụ: luật thuế) hoặc cho đến khi bạn không đồng ý tiết lộ. Ngoài ra, khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích của Chính sách, các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ xóa, hủy hoặc ẩn dữ liệu cá nhân của bạn ngoại trừ mục đích tuân thủ và thực thi pháp luật của chúng tôi.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, nhận bản sao, chuyển nhượng, chỉnh sửa, phản đối, hạn chế xử lý và yêu cầu xóa, hủy hoặc ẩn dữ liệu cá nhân của mình cũng như gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam. Ngoài ra, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trừ khi có bất kỳ hạn chế nào đối với việc rút lại sự đồng ý theo luật hoặc hợp đồng hiện hành và việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ khiến bạn không được hưởng bất kỳ đặc quyền và lợi ích nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ từ các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC.

Thay đổi về chính sách

Các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ xem xét Chính sách để phù hợp với hoạt động của công ty và luật hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách, các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ thông báo cho bạn qua email, Nền tảng hoặc bất kỳ kênh liên lạc nào khác của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
Tầng 12 - 14, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 73 017 018
Fax: +84 28 73 036 038