Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

Chính sách bảo mật cho ứng viên xin việc

Chính sách bảo mật cho ứng viên xin việc

Chính sách bảo mật cho ứng viên xin việc

Chính sách bảo mật cho ứng viên xin việc

Siam City Cement Public Company Limited và tất cả các công ty thuộc tập đoàn (gọi chung là “Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC”) muốn thông báo với bạn rằng các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, được cung cấp cho chúng tôi để xem xét ứng viên bởi các nhân viên nhân sự hoặc thông qua INSEE Career (“Nền tảng”), theo các điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này dành cho người xin việc của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC (“Chính sách”). Vui lòng đọc Chính sách để hiểu chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và các quyền liên quan.

Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC

Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như sau: (a.) thông tin cá nhân, ví dụ: họ, tên, số CMND, ngày, tháng, năm sinh, tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, ảnh, thay đổi họ, tên, sổ hộ khẩu, lý lịch nhập ngũ, lý lịch nghĩa vụ quân sự; (b.) dữ liệu sinh trắc học, ví dụ: vân tay, khuôn mặt, mống mắt; (c.) chi tiết liên hệ, ví dụ: địa chỉ, email, số điện thoại, tài khoản Line và Facebook; (d.) trình độ học vấn, quá trình làm việc, kỹ năng chuyên môn, quá trình đào tạo, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận việc làm và bất kỳ hồ sơ kiểm tra nào có liên quan; (e.) thông tin về những người giới thiệu của bạn mà bạn đảm bảo rằng sự đồng ý của họ đã được cung cấp hợp pháp cho bạn vì các mục tiêu của Chính sách này; (f.) tiền lương, thù lao và tất cả các lợi ích nhận được từ chủ lao động hiện tại của bạn hoặc chủ lao động trước đây của bạn; (g.) tiền sử phạm tội; (h.) lịch sử sức khỏe e.g. tình trạng sức khỏe, hồ sơ khám sức khỏe, hồ sơ kiểm tra ma túy và rượu; (i.) việc sử dụng Nền tảng, ví dụ: tên người dùng/tài khoản, hồ sơ đăng nhập, địa chỉ IP, lịch sử liên lạc; và (j.) thông tin về vợ/chồng/bạn đời, con cái, cha mẹ và người liên hệ của bạn mà bạn đảm bảo rằng họ đã đồng ý hợp pháp cho bạn vì các mục đích của Chính sách này.

Nguồn dữ liệu cá nhân

Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn sau: (a.) bạn, ví dụ: đơn xin việc; và (b.) các bên thứ ba, ví dụ: công ty tuyển dụng, bệnh viện thực hiện kiểm tra sức khỏe, người giới thiệu/liên hệ của bạn, cơ quan chính phủ, cơ quan tư nhân.

Mục đích xử lý thông tin cá nhân

Các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau: (a.) tuyển dụng và quản lý nhân sự; (b.) liên lạc, bổ nhiệm và thông báo kết quả ứng tuyển và quảng cáo việc làm; (c.) giới thiệu hoặc đảm bảo việc làm của bạn; (d.) phân công công việc, đánh giá năng lực, bảo vệ sức khỏe và an toàn; (e.) quy trình tuyển dụng và phát triển nền tảng; (f.) cơ sở dữ liệu ứng viên của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC; (g.) Việc tuân thủ và thực thi pháp luật của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC; và (h.) bảo vệ an ninh của Nền tảng.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người sau đây vì các mục đích nêu trên: (a.) các công ty trong Các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC; (b.) bất kỳ bên thứ ba nào, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu được ủy quyền bởi các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC, cố vấn pháp lý, kế toán; và (c.) các chính phủ, cơ quan quản lý và tư pháp.

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao cho bất kỳ người nào nêu trên ở nước ngoài, các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo các biện pháp bảo vệ thích hợp cho việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Các công ty thuộc Tập đoàn SCCC cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn nhất thiết cho các mục đích của Chính sách (bao gồm bất kỳ thay đổi nào trong tương lai) hoặc tuân thủ pháp luật (ví dụ: luật thuế, luật lao động) hoặc cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Ngoài ra, khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích của Chính sách, các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ xóa, hủy hoặc ẩn các thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ mục đích tuân thủ và thực thi pháp luật của chúng tôi

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, nhận bản sao, chuyển nhượng, chỉnh sửa, phản đối, hạn chế xử lý và yêu cầu xóa, hủy hoặc ẩn dữ liệu cá nhân của mình cũng như gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam. Ngoài ra, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào ngoại trừ việc có bất kỳ hạn chế nào đối với việc rút lại sự đồng ý theo luật hoặc hợp đồng hiện hành và việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ ngăn bạn nhận thông tin liên lạc, thông báo về vị trí tuyển dụng và/hoặc kết quả đơn xin việc của bạn từ các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC.

Thay đổi chính sách

Các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ xem xét Chính sách để phù hợp với hoạt động của chúng tôi và luật hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách, các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC sẽ thông báo cho bạn qua email, nền tảng của các Công ty thuộc Tập đoàn SCCC hoặc bất kỳ kênh liên lạc nào khác.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
Tầng 12 - 14, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 73 017 018
Fax: +84 28 73 036 038