> สารจากคณะกรรมการและผู้บริหาร

  • paul.png

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ประธานกรรมการ

ตลอดเวลาที่  ปูนอินทรี  ได้ดำเนินธุรกิจ และมีความเติบโตก้าวหน้า มาด้วยดีนั้น เราได้ดำเนินงานด้วยความใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และด้วยความพยายามในการเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนหรือสังคมโดยรวม

เราเชื่อว่า ความก้าวหน้า และพัฒนาการอย่างยั่งยืนขององค์กร จะเติบโตก้าวหน้าได้นั้น ต้องดำเนินคู่กันไปกับความเติบโตของสังคม และพร้อมกับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

สิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนปรัชญา แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเราให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้นั้น เราเชื่อว่าเราต้องเริ่มจากการปลูกฝังพัฒนาพนักงานของเราทุกคน ให้เข้าใจแนวคิด และประพฤติปฏิบัติงาน ด้วยความใส่ใจในคุณค่าที่มีให้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อชุมชน ....จนเกิดเป็น...วัฒนธรรมองค์กร...ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ช่วงที่ผ่านมา...ความมุ่งมั่นของเราด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้เป็นที่ชัดเจนมากจากการประกาศ “เป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยื น ปี พ.ศ. 2573 (SD Ambition 2030) โดยมีการกำหนดหัวข้อสำคัญ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายที่ ชัดเจนในระยะยาว มีการรายงานความก้าวหน้าให้ทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างโปร่งใส และต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนของเราจะช่วยเพิ่มพูนคุณค่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถ ดำเนินชีวิต ดำเนินธุรกิจหรืออยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน กับ ปูนอินทรี ต่อไปในอนาคต

นายรานจัน ซาซเดอวา 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ขับเคลื่อนอินทรีสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วย เป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573

คณะทำงานด้านความยั่งยืน นำโดย Group Chief Performance and Sustainability Officer ได้วางโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนแบบบูรณาการ และนำไปใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการวางกลยุทธ์ธุรกิจหลัก รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานด้าน ESG ของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย

โดยเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไว้ 5 เรื่อง ดังนี้

  • การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน
  • ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ
  • การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่มฯ ได้รับมอบหมายให้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกคณะทำงานด้านความยั่งยืนในแต่ล ะประเทศ และหัวหน้าคณะทำงานในแต่ละประเด็นสำคัญ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนให้สำเร็จตามแนวทางที่วางไว้อ ย่างชัดเจน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเดินหน้าการดำเนินธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างแท้จริง