> การทำงานด้านธรรมาภิบาล

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทั้งกลุ่มบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นตัวแทนในการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ทราบประเด็นความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ สำนักงาน กลต. ของสถาบันกรรมการไทย และของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการหารือและดำเนินการให้มั่นใจว่า ไม่มีประเด็นใดซึ่งมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม อีกทั้งสนับสนุนให้บริษัทมีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ

ภาพรวมแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของบริษัท

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเป็นสมาชิกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

esg-gov-01.png
  • ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

esg-gov-02.png
  • ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ประจำปี 2564 จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน

esg-gov-03.png
  • ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

esg-gov-04.png
  • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขอยืนต่ออายุต่ออีกครั้งหนึ่ง

esg-gov-05.png
  • ถูกคัดเลือกเป็นบริษัทในดัชนีความยั่งยืน (SET THSI Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนตามแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

esg-gov-06.png
  • ถูกคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ มีความอิสระ และเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ณ ปัจจุบัน มีโครงสร้างดังแผนภาพต่อไปนี้

esg-gov-07.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านเพศและอายุ ทักษะความชำนาญและประสบการณ์ และมีสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสม มีจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นว่าขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีการปรับให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์

 

 

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กำหนดบทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน การประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 3 ท่าน)

ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าไปถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) และบริษัทร่วม (2) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ (3) การสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท. กลต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง และคัดสรรบุคคลมาเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลากรของบริษัทฯ บริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าไปถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) และบริษัทร่วม และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและขอบข่ายงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมปณิธานของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรในดวงใจของพนักงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายและขอบข่ายงานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและขอบข่ายงานดังกล่าว เพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ (1) การลงทุน การถอนการลงทุน และโครงการระดมทุน ตลอดจนกิจกรรมด้านการเงินอื่นๆ (2) กำหนดโครงสร้างของงบดุลให้แก่บริษัทแม่และบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารด้านการเงินอื่นๆ และ (3) กำหนดนโยบายและทิศทางระดับกลุ่มในขอบข่ายงานที่กล่าวมาข้างต้น

กิจการด้านธรรมาภิบาลที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

esg-gov-09.jpg

หมายเหตุ: * คณะทำงานระดับบริหาร ซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามกระบวนการที่โปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่ง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทบรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อการอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในธุรกิจปูนซีเมนต์ชั้นนำ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้การทบทวนและแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลตอบแทนจากการดำเนินงานระยะสั้น เช่นโบนัสประจำปี จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการทำงานประจำปีที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องทั้งด้านผลการดำเนินงานทางธุรกิจและศักยภาพความเป็นผู้นำ สำหรับผลตอบแทนจากการดำเนินงานระยะยาว ได้แก่ โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งสร้างความเป็นเจ้าของกิจการให้แก่ผู้บริหาร

ทั้งนี้นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจะอยู่ภายใต้แนวทางที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน