อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational health and safety)

social_03.jpg

เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการดําเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Harm) โดยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2573 ครอบคลุมการดูแลพนักงานหรือผู้รับเหมาในพื้นที่ทํางาน กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญและปกป้องดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องสุขภาพและสภาพแวดล้อมการทํางาน โดยเป้าหมายนี้ ยังรวมไปถึงชุมชนในบริเวณที่กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ โดยตั้งเป้าลดอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานถึงขั้นสูญเสียวันทํางาน (Lost Time Injury หรือ LTI) ให้ต่ำลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ในแต่ละปี เพื่อที่จะขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทฯ ให้มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริงในปี 2573 ซึ่งจะรวมไปถึงการปลอดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและก่อให้เกิดความพิการด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสร้างผู้นําแบบเชิงรุก เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่วย และสร้างสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและน่าทํางาน ใช้เครื่องมือและระบบการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย มีการอบรมให้ความรู้และกระบวนการทํางานที่ปลอดภัย รวมถึงการกํากับดูแลให้มีการวางระเบียบงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2573 

 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Harm) 

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 • ขับเคลื่อนการดําเนินงานและการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัยฉบับของกลุ่มบริษัทฯ (Group Safety Management System)
 •  ตรวจสอบกระบวนการทํางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกหน่วยธุรกิจให้อยู่ในระดับสากล
 • นํากระบวนการมาปรับใช้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
 •  จัดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบบูรณาการ
 •  ใช้ความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ และแสดงออกอย่างชัดเจนในการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาในพื้นที่ทํางาน
 •  จัดการดูแลให้พนักงานและผู้รับเหมาในพื้นที่ทํางาน ได้รับการตรวจสุขภาพ และตรวจสภาพแวดล้อมการทํางานอย่างเป็นประจํา เพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการทํางาน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม

นโยบายระดับกลุ่มบริษัทฯ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การสร้างความผูกพันกับชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Community and Stakeholder Engagement)

social-x.jpg

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการสร้างความผูกพันของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงพนักงานของเราทุกคน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของเราร่วมกัน โดยมีการวางแผนงานการสร้างความผูกพันกับชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกหน่วยผลิตของกลุ่มบริษัทฯ และมีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานนั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมการสร้างความผูกพันกับชุมชน จะมุ่งเน้นที่การสื่อสาร ให้ความรู้และสนับสนุนการศึกษาแก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาชีพ อาทิ ทักษะงานช่าง ซึ่งเป็นที่ต้องการในภูมิภาค รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกับชุมชน ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินการด้านอื่น ๆ ของเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 รวมถึงพนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า โดยมีแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับทุกไซต์งาน และประเมินผลกระทบของเป้าหมายความยั่งยืนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่กลุ่ม SCCC มุ่งเน้นคือการศึกษาเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพองค์กรหรือการฝึกอบรมช่างปูนซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนในภูมิภาค รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านภูมิอากาศและพลังงาน เศรษฐกิจหมุนเวียน ความหลากหลายทางชีวภาพและน้ำ หรือสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคือการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เป็นเป้าหมายทางธุรกิจของเรา เนื่องจากเราเชื่อว่าความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะสร้างประโยชน์สำคัญดังต่อไปนี้:

 

 • เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

 • ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดนโยบายการทำงานเพื่อสังคม ที่มีประสิทธิภาพและแผนการทำงานที่เหมาะสม

 • ใช้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่และแก้ไขปัญหาบางประการ

 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจและสนับสนุนการได้รับอนุญาตในการดำเนินงาน

เป้าหมายการทำงานด้านการสร้างความผูกพันกับชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

 • สร้างความผูกพันกับชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์การทำงานด้านการสร้างความผูกพันกับชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 (AA1000SES) โดยนำหลักการสำคัญประกอบด้วย การประเมินความสำคัญ การรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการวางแผนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในสภาวะปกติและวิกฤต ผ่านการสัมภาษณ์ ช่องทางข้อเสนอแนะ และกลไกการร้องเรียนที่องค์กรจัดเตรียมไว้ ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนในสามมิติ: สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 • การจัดประเภทและลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มฯ รวมถึงผู้ที่มีความสามารถในการมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกลุมฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ซึ่งครอบคลุมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลัก ได้แก่ พนักงาน (employees) ลูกค้า (customers) ชุมชน (communities) ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (suppliers) ผู้ถือหุ้น (investors) หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอิสระ (government agencies) และสื่อมวลชน (media)

 

 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการสร้างความมีส่วนร่วม 

 

 • การมีส่วนร่วมและการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและนำข้อเสนอแนะและประเด็นสำคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่มดังต่อไปนี้ มาปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเราให้สอดคล้องกับความคาดหวัง

โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพัน  

พนักงาน

ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ที่ดีในการทำงาน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจน

โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน

 • การพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ ใส่ใจดูแลพนักงาน
 • การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร
 • พัฒนาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • สำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจำ

   

ลูกค้า

ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

ความสำเร็จลูกค้า

 • การจัดการประชุมพบปะและเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบเจอตัวและผ่านช่องทางออนไลน์
 • การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การทำธุรกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์เพื่่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้้น
 • การจัดการอบรมให้ความรู้ลูกค้าและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ
 • การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ชุมชน

ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนทั้ง CSR-In Process คือ การป้องกันหรือลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชนรวมถึงการทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่าง ๆ ของชุมชน หรือที่เรียกว่า CSR-After Process อย่างต่อเนื่อง

 • การสำรวจความคิดเห็นชุมชนเป็นประจำ
 • การพัฒนาช่องทางสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 •  การเปิดให้ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการสำคัญต่าง ๆ
 • การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะกรรมการที่่ปรึกษา (Advisory Panel) ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่่ดีกับชุุมชน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

ส่งเสริมความร่วมมือ และให้การสนับสนุนที่ดีต่อกันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และความเจริญก้าวหน้าเติบโตไปด้วยกัน

 • การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier Code of Conduct)
 • การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และการนำไปปฏิบัติ (Sustainable Procurement & Guidelines)
 • การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารที่ดีและการฝึกอบรมพัฒนาด้านต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น 

ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมไปกับการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การสื่อสาร และการจัดกิจกรรมดูงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR หรือด้านอนุุรักษ์สิ่่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่่างสม่ำเสมอ

   

ภาคราชการและองค์กรภายนอก

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให้ความร่วมมือกับทางราชการ ตลอดจนมองหาโอกาสในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

 • ศึกษากฎหมาย และการดำเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ กฎหมาย
 • การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการพร้อมกับ การให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ หรือสัมมนาต่าง  ๆ
 • การมีส่วนร่วมสนับสนุน หรือดำเนินโครงการเพื่อสังคม ประเทศชาติของทางราชการ หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ

สื่อมวลชน

เพื่อให้สื่อมวลชนต่าง ๆ มีความเข้าใจที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงนโยบายและโครงการสำคัญต่าง ๆ ทำให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยทั่วไป

 • การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในโครงการสำคัญต่าง ๆ ให้กับสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
 • การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่่อสังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอยู่เสมอ

   

 

•   ช่องทางการรายงานการกระทำผิดและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Channel) 

INSEE Speak Up เป็นช่องทางการแจ้งเบาะแสที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานความกังวลเกี่ยวกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การดำเนินงาน การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ช่องทางนี้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/enuk/gui/107032/index.html

social-thumb-01.jpg
social-thumb-02.jpg
social-thumb-03.jpg

Effective communications and the promotion of participation by stakeholders is an important foundation of business operation, for mutual support in creating added value to all stakeholders, society and the nation.

Key Initiatives

social-thumb-key-01.jpg
social-thumb-key-02.jpg
social-thumb-key-03.jpg
 • Green School Project

(project period: 2010 - present) 

Since 2010, the Company has cooperated with the Border Patrol Police Bureau to continuously build or renovate school houses at Border Patrol Police schools for the benefit of children and youths in remote areas so that children and youths in otherwise under-developed border areas of the country will have equal chances at education through the concept of supporting education towards sustainable development and to use the Green School principles in designing school buildings with environmentally-friendly materials and promoting the participation of those from all sectors of society, such as government agencies and private companies, as well as encouraging the Company’s employees to participate in “INSEE Arsa” camp to help build and renovate schools every year.
As of now, this project is in its 11th year with more than 32 Border Patrol Police schools built and renovated.

social-thumb-key-04.jpg
social-thumb-key-05.jpg

INSEE Green Park (Suan Ming Mongkol)
(project period: 2011 - present) 

 

The Company has designed and constructed the INSEE Green Park named Suan Ming Mongkol on a piece of Company’s land on Friendship Highway, Kaeng Khoi District, Saraburi Province, to celebrate HM the late King Bhumibol Adulyadej’s 84th Birthday anniversary. This is a public park for the people in nearby communities to enjoy and also to organize various activities. It has also been designed as a rest stop for motorists traveling on this stretch of highway. The Company encourages members of the communities to bring their OTOP (One Tambon One Product) merchandise to sell to visitors to earn extra income.

This park has been planned as an environmentally friendly pilot project where it serves as a large green classroom and to promote environmental awareness to the general population and youths.
Suan Ming Mongkol was recognized as a pilot public park project honored with the Thailand Energy Award by the Ministry of Energy, as well as the ASEAN Energy Award in Best Energy Conservation in Creative Construction of a Tropical Building category.

social-thumb-key-06.jpg
social-thumb-key-07.jpg
social-thumb-key-08.jpg
social-thumb-key-09.jpg
social-thumb-key-10.jpg

INSEE Artificial Reefs for Marine Habitat

This is a collaborative project together with the Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment to recycle concrete scraps returned from customers to fashion into artificial reefs along the Circular Economy concept. The main aim of the project is to return marine resources along the coast to its former abundance, to promote better quality of life for coastal fishermen as well as to reduce environmental problems arising from the concrete scraps being sent to landfills.
In 2019, the Company produced 117 pieces of artificial reefs from concrete scraps and delivered them to the Department of Marine and Coastal Resources to be sunk around Munnok Island, Rayong Province. In 2020, the Company produced another 105 pieces of artificial reefs from concrete scraps to be place around Larn Island in Chonburi Province to form habitat for myriad marine lives.

social-thumb-key-11.jpg
social-thumb-key-12.jpg

Masonry and concrete skill contest for vocational students project

The Company fully supports the Vocational Education Commission, Ministry of Education, in the organization of the vocational school skill contest in masonry and concrete work for construction work students at both regional and national levels continuously for more than 20 years. The aim is to support the development of skills and providing real-world work experience for students of vocational schools and colleges throughout the country so that they will have standardized skills. The Company supports this project with cement products, prizes in cash and in kind. Also, the Company arranges workshops and seminars so that the students will become familiarized with the characteristics of the latest cement products and the Company’s concrete products.

social-thumb-key-13.jpg
social-thumb-key-14.jpg
social-thumb-key-15.jpg

INSEE Green Heart Club activities

To promote the participation of employees with generous hearts in the Company’s various CSR projects for the society and communities in many parts of the country at least once every quarter. In addition to the employees feeling proud to get the opportunity to work to help the society, the activities also help promote teamwork and camaraderie among the employees and between employees and the organization.

social-thumb-key-16.jpg

Other note-worthy CSR projects

 • Activities to provide assistance and relief support in times of natural disasters through donations of cash and cement as well as other construction materials for rehabilitation following floods, storms, or earthquakes.

 • The donations of cement products to support the development and renovation of basic infrastructure for the society or communities, such as repairs and maintenance of schools, temples, check dam construction and other public structures.

 • INSEE Public Service activities during holiday travel seasons, such as during Songkran and New Year holidays, by providing snacks, coffee drinking water and cold wipes for travelers on the road. The service area is located in front of the INSEE Cement Plant, Friendship Highway, Kaeng Khoi District, Saraburi Province.

social-thumb-key-17.jpg
 

Siam City Cement Public Company Limited (INSEE)
puts great importance on creating close relationship with the communities around the Company’s production units by carrying out CSR projects to support the development of the communities for their sustainable growth well-proportioned with the economy, society, and the environment.

The Company has the policy requiring all production units of the Siam City Cement Group to draw up annual plans to create relationship and promote community development by concentrating on the promotion of community participation in the management of various community development projects to encourage sustainable long-term self-support.

social-thumb-insee-01.jpg
social-thumb-insee-02.jpg
social-thumb-insee-03.jpg

Principles and important guidelines in the operation of INSEE’s community development are made up of four factors:

1.The principle of community participation at every step in the procedure – from planning, operation, evaluation to deriving the benefits.
2.Supporting the community to leverage sustainable development by managing community activities systematically, starting with the analysis of the stakeholders, organize hearings and surveys of the communities’ actual needs, preparing clear action plans and assess the benefits derived by the communities.
3.For community development projects, we have the policy to concentrate on three main areas for developments, namely:1.Learning and education for society’s future2.Sustainable community development3.Infrastructure development for livable community
4.The principle of participation and listening to the opinion of community members to allow the everyone involved to share their opinions through a variety of channels and apply those opinions for the continuous development.

For community development projects, we have the policy to concentrate on three main areas for developments:

Learning and education for society’ s future:

The Company’s major projects include:

a ) Educational scholarships for students at elementary, high school all the way to bachelor’s degree levels
b ) INSEE Youth Camp t
c ) Open House for Community Members project
d ) Children’s Day Activities project
e ) Educational projects, such as Elder Brothers/Sisters teaching Younger Kids, School Landscape Improvement projects
f ) Annual Kathin Ceremonies

social-thumb-insee-04.jpg

Sustainable community development:

The Company is determined to focus on the implementation of “Green Village” project under the “Green Heart” concept. This project has been continuously implemented and expanded until the present.“Green Village” project was established in 2011 and is still going on today at Moo 1, Tabkwang Sub-District, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. The project involves the following activities:

a ) Management and development of knowledge
b ) Increasing green area
c )Management of potable water system
d ) Management of community waste
e ) Vegetable garden for community
f ) Management of energy

social-thumb-insee-05.jpg

At present, the “Green Village” project at Moo 1, Tabkwang, has come through the learning process and has crystalized on the aspect of sustainable environmental development and is ready to act as mentors for other communities in the management model of sub-district network and higher. Also included is the provision for the youths to participate in the management of the village’s activities.

social-thumb-insee-06.jpg
social-thumb-insee-07.jpg

Infrastructure development for livable community :

Basic infrastructure development for livable community projects include intra-community roads, potable and clean water, etc. The main projects include:

1) Check dam construction project
2) Construction and maintenance of bus stop pavilions
3) Intra-community road repair projects
4) INSEE Arsa projects to renovate the landscape in temples and schools

These last projects encourage the joint participation in the activities between community members and production unit employees under the name “INSEE Arsa Project”.

social-thumb-insee-08.jpg
social-thumb-insee-09.jpg
social-thumb-insee-10.jpg

“ Living Together Sustainably ”