บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม “ปูนอินทรี” มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จำนวน 3 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการผลิตแล้ว บริษัทฯ มีภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งคือการดูแลและงานพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 5 ตำบลในเขตอำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในพุทธศักราช 2559 งานพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ดำเนินการควบคู่ไปกับงานด้านอื่นๆ ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยยึดถือนโยบายและหลักการดำเนินงาน “การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน” ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน ในการกำหนดแผนงาน เน้นให้ทุกหน่วยผลิตต้องมีการจัดทำแผนการสร้างความผูกพันและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในระยะยาว
หลักการและแนวทางสำคัญในการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของปูนอินทรี ประกอบด้วย 4 ด้าน
1.
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด วางแผน ดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และร่วมรับประโยชน์
2.
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับฟังและสำรวจความต้องการของชุมชน การจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และการติดตามประเมินผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
3.
โครงการพัฒนาชุมชน เรามีนโยบายมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1.
โครงการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชน
2.
โครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจชุมชน
3.
โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนนในชุมชน น้ำดื่ม น้ำใช้ เป็นต้น
4.
การรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ก.
โครงการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชน
โครงการหลักๆ ด้านการศึกษาที่บริษัทฯ ดำเนินการ ประกอบด้วย
1 )
โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีละกว่า 500 ทุน
2 )
โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 8 ทุน
3 )
โครงการอินทรีค่ายเยาวชนตำบลทับกวาง
4 )
โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน
5 )
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
6 )
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ โครงการพี่สอนน้อง โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็นต้น
ข.
โครงการด้านส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 40 ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงกว่าหนึ่งทศวรรษย้อนหลัง บริษัทได้มุ่งเน้น “หมู่สีเขียว” ภายใต้แนวคิดหลัก “โลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว” หนึ่งในโครงการที่เป็นจุดเน้นและได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องและขยายผลมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
1. โครงการหมู่บ้านสีเขียว (Green Village) ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยสี่กิจกรรม ได้แก่
1) การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้
2) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3) การจัดการระบบน้ำดื่มน้ำใช้
4) การจัดการขยะชุมชน
โครงการนี้เริ่มดำเนินการที่หมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง เมื่อปี พ.ศ. 2554 จากการระดมความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน โดยผู้นำและประชาชนในหมู่ดังกล่าวมีแนวคิดว่า จะต้องไม่เป็นโครงการที่คิดมาจากภายนอก ประกอบกับช่วงเวลา ดังกล่าว ชุมชนมีความต้องการดำเนินโครงการจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว อาทิ การรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้มาคัดแยกเพื่อขายนำเงินเข้ากองทุน ปัจจุบันโครงการหมู่บ้านสีเขียว (Green Village) ได้ดำเนินการสำเร็จผลและได้ขยายผลไปยังหมู่อื่นๆ ในเขตตำบลทับกวาง ภายใต้บริบทและความต้องการของชุมชนนั้นๆ เป็นหลัก
กิจกรรมการจัดการขยะชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ ซึ่งในที่นี้ การคัดแยกขยะชุมชนของหมู่ 1 โดยอาศัยองค์ความรู้จากปูนอินทรี ถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้ชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะ และจัดการธนาคารขยะชุมชน จนมีเงินสมทบเข้ากองทุนรายเดือน นอกจากนี้ ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมภาวะผู้นำของเยาวชนในการให้เข้ามามีบทบาทในธนาคารขยะชุมชนนี้ ปัจจุบันนี้ โครงการหมู่บ้านสีเขียวของหมู่ที่ 1 ทับกวางได้ก้าวผ่านการเรียนรู้ และตกผลึกเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพร้อมก้าวไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในรูปแบบการทำงานแบบเครือข่ายตำบล และในระดับสูงขึ้นต่อไป
ปัจจุบันนี้ ชุมชนในหมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่บ้าน มีกองทุนต่างๆ ที่ระดมได้จากภายในและภายนอก และสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน อีกประการหนึ่ง ผู้นำได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน อาทิ กิจกรรมการคัดแยกขยะ
2. โครงการสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (INSEE Green Park) ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา ปูนอินทรีได้จัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อถวายเป็นราชกุศลและเพื่อมอบให้แก่ชาวสระบุรีและประชาชนทั่วไปให้ใช้ประโยชน์ แนวคิดของสวนแห่งนี้เป็นมากกว่าสวนสาธารณะธรรมดา เนื่องจากเป็นสวนที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ท้องถิ่น ซึ่งสามารถให้ประโยชน์แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สวนมิ่งมงคลฯ ยังเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยจากชุมชน ให้นำสินค้า OTOP มาวางขาย อันจะเป็นการส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืนอีกช่องทางหนึ่ง
3. กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลทับกวาง บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน) กองทุน กพปน. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการร่วม โดยมีกรรมการภาคประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาชุมชนในเขตตำบลทับกวาง ที่บริษัทฯ จัดสนับสนุนให้รายปี กรรมการกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากแต่ละหมู่บ้าน จะทำหน้าที่ในการประสานงาน จัดทำประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและจาก บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง เข้าร่วมด้วย กองทุนฯ นี้ได้ก่อประโยชน์ทั้งในแง่การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน การพัฒนาชุมชน ตลอดจนด้านสวัสดิการสังคมอีกด้วย
4. โครงการอื่นๆ ด้านการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรากฏดังตารางข้างล่างนี้
แนวคิด / them : ชุมชนสีเขียว Green Village
2558
สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
หมู่บ้านสีเขียว หมู่ที่ 5 (จัดการระบบน้ำ) - ขยายผล
ทองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (กพปน) - ต่อเนื่อง
เปิดบ้านต้อนรับชุมชน
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการเพาะชำกล้าไม้ในโรงเรียน
2557
สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
หมู่บ้านสีเขียว หมู่ที่ 1 (ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) - ขยายผล
หมู่บ้านสีเขียว หมู่ที่ 2 (อบรมให้ความรู้) - ขยายผล
หมู่บ้านสีเขียว หมู่ที่ 5 (จัดการระบบน้ำ) - ขยายผล
ทองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (กพปน) - ต่อเนื่อง
เปิดบ้านต้อนรับชุมชน
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการเพาะชำกล้าไม้ในโรงเรียน
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
2556
สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
หมู่บ้านสีเขียว (อบรมให้ความรู้ / เพิ่มพื้นที่สีเขียว / คัดแยกขยะ / จัดการระบบน้ำ) - ขยายผล
ทองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (กพปน) - ต่อเนื่อง
เปิดบ้านต้อนรับชุมชน
กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในวันสำคัญ เช่น วันแม่ ฯลฯ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 1 ฝาย (หมู่ 3)
โรงเรียนสีเขียว 2 แห่ง (โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 / โรงเรียนอนุบาลทับกวาง)
2555
สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
หมู่บ้านสีเขียว (อบรมให้ความรู้ / เพิ่มพื้นที่สีเขียว / คัดแยกขยะ / จัดการระบบน้ำ) - ขยายผล
ทองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (กพปน) - ต่อเนื่อง
เปิดบ้านต้อนรับชุมชน
กิจกรรมปลูกป่าร่วมกันหน่วยงานต่างๆ ในวันสำคัญ เช่น วันแม่ ฯลฯ
ก่อสร้างชะลอน้ำ 4 ฝาย (หมู่ 10)
ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 2 แห่ง
โครงการเพาะชำกล้าไม้ในโรงเรียน
2554
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านสีเขียว (อบรมให้ความรู้ / เพิ่มพื้นที่สีเขียว / คัดแยกแยะขยะ / จัดระบบน้ำ)
กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (กพปน)
โรงเรียนสีเขียว (Green School) โรงเรียนบ้านซับบอน / โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
สนับสนุนกระถางปูนอินทรี
กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ค. โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนนในชุมชน น้ำดื่ม น้ำใช้ เป็นต้นโครงการหลักๆ ที่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย
1) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
2) โครงการก่อสร้าง /ซ่อมแซมศาลาพักผู้โดยสาร
3) โครงการซ่อมแซมถนนในชุมชน
4) โครงกาอินทรีอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้น จะอาศัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระหว่างประชาชน กับพนักงานในโรงงาน ภายใต้ชื่อ “โครงการอินทรีอาสา”

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้น จะอาศัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระหว่างประชาชน กับพนักงานในโรงงาน ภายใต้ชื่อ “โครงการอินทรีอาสา”
“ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ”