เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม
ภายใต้แนวคิดหลักคือ “โลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว”
ซึ่งมีโครงการสำคัญๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
โดยโครงการทั้งหมด ดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยรวม มีการทำกิจกรรมในหลายจังหวัด ทุกภาคของประเทศ และเน้นการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และพันธมิตรของเราในทุกรูปแบบ นอกจากนั้นยังมีหลายโครงการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีอนาคตที่สมบูรณ์ และยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์ที่เป็นการยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เรามุ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ พนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานที่ประกอบการของเรา
เพื่อให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ได้มีการกำหนดหลักการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ประการ ไว้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
ประกอบกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เคารพในสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน
ดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลและใส่ใจในลูกค้า (Customer) และผู้จัดหาสินค้า (Supplier)
โดยรับฟังความคิดเห็น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันกับผู้จัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างมูลค่าร่วมกัน
ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน
โดยยึดมาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การใส่ใจในชุมชนและการพัฒนาสังคม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกชุมชนในพื้นที่ประกอบการ และสาธารณชนโดยรวม
กำกับดูแลและรายงาน
ให้มีการติดตามดูแลและรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงาน รวมถึงทางด้านสังคม ให้สาธารณชนรับทราบทางช่องทางต่างๆ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน
โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด
* เราจะทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมอยู่เสมอ* นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป