สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและชุมชนในเชิงคุณภาพ บูรณาการความรู้ในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในทุกๆมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุด
โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ (2557-2560)
เพื่อให้โอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทห่างไกลตามแนวชายแดนในด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแนวคิดและกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งใหม่ ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การออกแบบและสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การทำระบบน้ำแบบพอเพียง และ การ ใช้พลังงานทางเลือก เป็นต้น
3. พัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กและชุมชน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ด้วยการทำเกษตรกรรมทฤษฏีใหม่และฝึกอาชีพ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในการดำเนินโครงการ เช่น อาสาสมัครเข้าร่วมก่อสร้างอาคารเรียน ทั้งจากกลุ่มพนักงาน นักศึกษา และสื่อมวลชน และมีสถาปนิกรุ่นใหม่อาสามาร่วมออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรม “ปัญญาอาสา”
มุ่งให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและชุมชน เพื่อเป็นแนวหน้าที่มีคุณภาพ
ให้ความรู้และความตระหนักแก่ชุมชนชายแดนในด้านการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ สามารถอยู่ร่วมกับป่าและเป็นผู้ดูแลรักษาป่าไม้ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งใหม่รวม 4 โรงเรียน ในช่วงปี 2557-2560
Green School
โรงเรียนสีเขียว (2553-2556)
เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทห่างไกลตามแนวชายแดน ด้วยแนวคิดและกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคารต่างๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
สถาปนิกอาสาจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์ดำเนินการออกแบบ อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Building) ส่งเสริมการมีจิตอาสาของสถาปนิก
ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักศึกษาสาขาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ได้มาก่อสร้างอาคารตามโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านการก่อสร้างแก่นักศึกษา
ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารต่างๆไปแล้วในโรงเรียนตระเวนชายแดนรวม 27 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงปี 2553-2556
รายละเอียด
เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติจริงและพร้อมถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป
"โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียว" Green Community
บริษัทฯร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการดำเนินโครงการระยะเวลา 3 ปี (2557-2559) ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการถังน้ำชุมชนเพื่อโลกสีเขียว Green Water Tank
พัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนต้นแบบ ที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ และเป็นชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของชุมชน
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆในการพัฒนาชุมชน เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่ และองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
การดำเนินกิจกรรมถูกกำหนดด้วยความเห็นชอบและความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ด้านการฝึกอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม /พลังงาน
รายละเอียด
ชมรมสำหรับพนักงานปูนอินทรีที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อมและมีความเสียสละในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ที่ไม่ใช่เพียงแค่บริจาคเงิน หรือสิ่งของ แต่ยังประกอบไปด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเวลาและความสุขสบายส่วนตัวของพนักงานในการไปลงมือทำเพื่อสาธารณประโยชน์โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร ไปทำประโยชน์ให้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับชั้น ดังจะเห็นได้จากตราสัญญลักษณ์ของชมรมฯ ก็ถูกออกแบบโดยผู้บริหารระดับสูง
Green Heart Club
ชมรม โลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว
สนับสนุนการมีจิตอาสา ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
สร้างความภาคภูมิใจ และความตระหนักในการเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมของพนักงาน
ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูงสุด
พนักงานปูนซีเมนต์นครหลวงทุกคนเป็นสมาชิกของชมรม
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรม ปีละ 6-8 ครั้ง
กิจกรรมของชมรมฯในปี 2559
อินทรี ทำดีได้ทั้งเดือน
“อินทรี ทำดีได้ทั้งเดือน” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานครอบครัวอินทรีได้ใช้เวลาว่างไปช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ มูลนิธิ หรือกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และสะสมเป็นชั่วโมงกิจกรรมทำความดี โดยชั่วโมงกิจกรรมทำความดี 1 ชั่วโมง จะมีค่าเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อสมทบนำไปมอบให้กับโครงการ มูลนิธิ หรือกิจกรรมนั้นๆ
ห้องสมุดของเล่น ตอนทำดีได้เล่น
บริษัทฯ ร่วมกับครอบครัวข่าวช่อง 3 นำทีมโดย เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ไปส่งมอบความรักด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันจัดและตกแต่งห้องสมุดของเล่น และร่วมกันบริจาคของเล่นและหนังสือการ์ตูนให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ (Integrated Green School) ปีที่ 6 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เสริมทักษะและสร้างจินตนาการ และส่งเสริมการทำความดีของเด็กนักเรียน เป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ขวัญกำลังใจ ให้กับน้องๆในพื้นที่ตามแนวชายแดน
สนามสร้างสุขและปลูกปะการัง
เป็นกิจกรรมสร้างลานเด็กเล่นแบบ Funarium ให้กับ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยให้อาสาสมัครไปร่วมทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่บริษัทฯได้สร้างขึ้นจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นหนึ่งในแนวคิด 5 R ของ INSEE Green Heart คือ การใช้ซ้ำ ใช้น้อย แปรรูป ปรับเปลี่ยน และ ทดแทน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับกองทัพเรือ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของทะเล ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
หมวกแห่งความหวัง
กิจกรรมถักหมวกไหมพรมโดยพนักงานปูนอินทรี เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยได้มีกำลังใจในการรักษา


อินทรีทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล
หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คนไทยทุกคนต่างตกอยู่ในความโศกเศร้าเช่นเดียวกับสมาชิกครอบครัวอินทรีทุกคน แต่เราต้องการเปลี่ยนคราบน้ำตาเป็นพลังในการทำความดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม “อินทรีทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล”
กิจกรรม “อินทรีทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เกิดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยพนักงานกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงกว่า 100 คน จากทุกหน่วยงาน ร่วมกันแจกน้ำผลไม้โครงการหลวง พัดพิมพ์พระบรมราโชวาท เข็มกลัดไว้อาลัย ผ้าเย็น ยาดม ยาหม่อง และอื่นๆ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และเก็บขยะรอบๆ สนามหลวง เพื่อรักษาบรรยากาศให้เรียบร้อยสวยงาม


พอเพียงเพื่อพ่อ
กิจกรรม “พอเพียงเพื่อพ่อ” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พนักงานกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงนำข้าวเปลือกจำนวน 2 ตัน ไปมอบให้กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมกับเป็นจิตอาสาบรรจุข้าวเปลือกเพื่อทำ “ถุงข้าวพอเพียง” สำหรับเป็นที่ระลึกมอบให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
หัวใจไหมพรม
กิจกรรมถักไหมพรมเป็นอุปกรณ์กันหนาว ไม่ว่าจะเป็นหมวก หรือผ้าพันคอ โดยฝีมือของพนักงานครอบครัวอินทรี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
ตลาดนัดความดี
กิจกรรม “ตลาดนัดความดี” เกิดขึ้นจากพันธสัญญาข้อที่ 5 ของบริษัทฯ ที่ว่า “ ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต” ชมรม Green Heart Club ได้เชิญชวนพนักงานครอบครัวอินทรีมาร่วมกันเปิดตลาดขายสินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เบเกอรี่ เสื้อผ้ามือสอง และอื่นๆ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าภายในงานของทุกบูธตามความสมัครใจ จะนำไปมอบให้กับ 2 มูลนิธิ คือ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ร.พ.ราชวิถี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดและแนวทางของ Social Enterprise หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม
รายละเอียด
จากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง ส่งผลต่อการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมเป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังเป็นการจัดการของเสียตามหลัก 3 R เพื่อลดปริมาณของเสียด้วยการนำมา recycle เป็นปะการังเทียม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือกลับมาจากการส่งให้ลูกค้าในหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของชุมชน ปูนอินทรี จึงได้ประสานงานความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือกลับมาดังกล่าวมาทำเป็นปะการังเทียมสำหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเล เพื่อรักษาคุณค่าของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนปะการังตามธรรมชาติให้มีมากขึ้น และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
"โครงการอินทรีคอนกรีตเพื่อบ้านปะการัง"
รายละเอียด
INSEE Young Talented IT เป็นโครงการที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 10 คน จาก 3 สถาบัน ที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโลโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดยทั้ง 10 คนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ามาเป็นพนักงานฝึกงานใน บริษัท INSEE Digital จำกัด เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพนักงาน INSEE Digital คอยให้ความรู้และคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งในเดือนสุดท้ายของการฝึกงาน ทั้ง 10 จะมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง และผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากบริษัทฯ
"อินทรีรุ่นใหม่หัวใจดิจิตอล"
การปลูกจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนทั้งในระดับอาชีวะและอุดมศึกษาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Green Education
การให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน
สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาทางด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่จะไปปฏิบัติวิชาชีพนี้ในอนาคตเพื่อให้มีแนวทาง การทำงานที่มีความรับผิดชอบและรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ร่วมมือกับ คอนวูด จีโอไซเคิล และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้ และข้อปฏิบัตที่เป็นเลิศทางด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาในวิชาชีพออกแบบและก่อสร้างทั่วประเทศ
แนะนำผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของปูนอินทรี
พลังงานสีเขียวและการบริหารจัดการของเสียในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
การประกวดแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดผล
รายละเอียด
เพื่อก่อสร้างหมู่บ้านตัวอย่าง ที่ออกแบบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ให้สามารถอยู่อาศัยกับน้ำได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
Green Village
หมู่บ้านสีเขียว
โครงการหมู่บ้านตัวอย่างที่ออกแบบเพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ให้สามารถอยู่อาศัยกับน้ำได้อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านคลองทราย ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 22 หลังคาเรือน โดยออกแบบให้เป็นบ้านอยู่สบาย และลดการใช้ไฟฟ้าจากการระบายอากาศตามธรรมชาติ บ้านทุกหลังออกแบบให้มีใต้ถุนสูง 3 เมตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม และเชื่อมต่อกันได้ด้วยทางเดินระแนงไม้สูง 3 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบสาธารณูปโภคที่สามารถใช้ได้ช่วงเกิดน้ำท่วม ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และหลอดประหยัดไฟโดยออกแบบให้เป็นบ้านอยู่สบาย และลดการใช้ไฟฟ้าจากการระบายอากาศตามธรรมชาติ บ้านทุกหลังออกแบบให้มีใต้ถุนสูง 3 เมตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม และเชื่อมต่อกันได้ด้วยทางเดินระแนงไม้สูง 3 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบสาธารณูปโภคที่สามารถใช้ได้ช่วงเกิดน้ำท่วม ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และหลอดประหยัดไฟ
รายละเอียด
เพื่อจัดสร้างถังเก็บน้ำดินซีเมนต์จำนวน 252 ถังในพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้นในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ภายใต้แนวทาง “เพื่อชุมชน โดยชุมชน ด้วยหัวใจสีเขียว”
Green Water Tank
ถังน้ำชุมชนเพื่อโลกสีเขียว
ถังเก็บน้ำจำนวน 252 ถังขนาดความจุ 20,000 ลิตร ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
สถานที่ก่อสร้างถังน้ำกระจายไปทั่วประเทศตามสภาพความต้องการน้ำและปัญหาน้ำแล้งในแต่ละพื้นที่
สมาชิกชุมชนได้รับการอบรมความรู้ในการผลิตบล๊อกประสานดินซีเมนต์และการก่อสร้างถังน้ำ โดยมีกลุ่มพนักงานอาสาสมัคร ข้าราชการท้องถิ่น คู่ค้าของบริษัทฯและ สื่อมวลชนมาร่วมก่อสร้างด้วย
ถังเก็บน้ำทั้งหมดได้ดำเนินการส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาในปี 2557
รายละเอียด
กิจกรรมช่วยหลือสังคมอื่นๆ
กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยและฟื้นฟูอันเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ
โครงการรับบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมกิจกรรมสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล
กิจกรรมอาสาสมัครบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูโดยพนักงานอาสาสมัครกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลภาคสนามและเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบโดยผู้บริหารระดับสูง
นำเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น แผ่นดินไหว ภัยแล้ง และน้ำท่วม
โครงการปูนบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์
การบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม เช่น สร้างวัด โรงเรียน สร้างฝาย และ ลานกีฬา เป็นต้น