ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
วงจรหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
กระบวนการในการพัฒนา
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารแสดงความมุ่งมั่น
ทบทวนสถานะเบื้องต้นของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์
วางแผน
กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งคณะทำงาน
จัดสรรทรัพยากร
บ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ประเมินและจัดระดับนัยสำคัญ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และโครงการสิ่งแวดล้อม
จัดทำเป็นคู่มือ เอกสาร และควบคุม
นำไปปฏิบัติและรายงานผล
ควบคุมการปฏิบัติ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
จดบันทึก และรายงานผล
ตรวจติดตามระบบ
ตรวจติดตามภายใน
ตรวจประเมินจากผู้ให้การรับรอง
การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
วิเคราะห์ข้อมูล
การแก้ไขเบื้องต้น
การปฏิบัติการแก้ไข
การปฏิบัติการป้องกัน
การปฏิบัติการ แก้ไขและป้องกัน
การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ทบทวนการจัดสรรทรัพยากร
ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง