“ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์”
คือ เป้าหมายโดยรวมของงานด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งเรามีความเชื่อว่า การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจาก การทำงาน และโรคจากการทำงานสามารถป้องกันได้
เรามุ่งมั่นให้ทุกกิจกรรมได้รับการดำเนินการภาย ใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอด ภัยอย่างมีประสิทธิผล
เรามุ่งมั่นให้พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัททุก คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน โดยต้อง มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น
ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำความปลอดภัยโดยแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

ผลการดำเนินงาน
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ของพนักงาน และคู่ธุรกิจ 0.32 ราย ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต พนักงาน 1 ราย และ คู่ธุรกิจ 1 ราย (ข้อมูลปี 2557)