โครงการขับขี่ปลอดภัยจากใจอินทรี
โครงการขับขี่ปลอดภัยจากใจอินทรี บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนลดลง โดย บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร เปิดตัวโครงการขับขี่ปลอดภัย จากใจอินทรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และจัดหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกัน (Defensive Driving Course) ทั้งรถ 4 ล้อ และรถบรรทุก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการขับขี่ยานพาหนะ การควบคุมและบริหารจัดการอารมณ์ การจัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าขณะขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับองค์กร และเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุจากยานพาหนะ (Road Accident) อันเกิดจากสาเหตุของการขาดความรู้ ทักษะการขับขี่ หรือทัศนะคติอันไม่ปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่
SAFETY LEADER PROGRAM
หลักสูตร Safety Leader Program เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการด้าน OH&S โดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้ความชำนาญด้าน OH&S และทักษะ ความเป็นผู้นำให้สอดคล้องตามสมรรถนะการเป็นผู้นำด้าน OH&S (OH&S Leadership Competency) ของ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น โดยมีการวัดและติดตามผล ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ