อินทรีโลจิสติกส์
“เราจัดส่ง…ได้ดั่งใจ” 
จึงเป็นสโลแกนของหน่วยงานการจัดส่งที่ทุกๆ ฝ่ายต่างตระหนักและยินดีที่จะร่วมมือกันตอบสนองความต้องการ อันจะทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า "อินทรีจัดส่ง" คือหนึ่งในโครงการที่สนองตอบความต้องการและเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดจนเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าของเรา
อะไรคือ
 “อินทรีจัดส่ง” 
“อินทรีจัดส่ง” คือโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงเวลา ณ สถานที่ ที่ลูกค้าต้องการ โดยผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ดั่งใจ โดยรับประกันคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการบริหารการกระจายปูนซีเมนต์ถุง จึงเป็นการมองโดยภาพรวมจากความต้องการของลูกค้า และสถานการณ์ภายนอกเข้ามาสู่การจัดการทรัพยากรภายใน เพื่อให้เกิดผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานการจัดส่ง ภายใต้โครงการ "อินทรีจัดส่ง" ทีมงานจะสอบถามและรับฟังความคิดเห็น จากลูกค้าตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจ ในความต้องการของลูกค้าและสนองตอบให้ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก
 “อินทรีจัดส่ง” 
  • การจัดส่งตรงเวลา และตรงสถานที่
  • สินค้าครบถ้วน สะอาดและจัดวางเรียบร้อย
  • ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และบริการ
  • ความปลอดภัยในการจัดส่ง และการรับประกัน
  • ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งในด้านต้นทุนและเวลา
“อินทรีจัดส่ง” เป็นเพียงโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานการจัดส่งที่มุ่งเน้นการให้บริการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งแต่อย่างไรก็ตามทีมงานยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและคิดค้นโครงการใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ตามสโลแกน “อินทรี โลจิสติกส์ เราจัดส่ง…ได้ดั่งใจ”